2-184

2-184

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęde voorraad inentingen tegen hepatitis BĽ (nr. 2-891)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Alle kinderen worden driemaal op kosten van de federale overheid gevaccineerd tegen hepatitis B. Er bestaat een overeenkomst tussen de federale overheid en een farmaceutische firma voor het leveren van de vaccins. In april 2001 werd een productielot van de vaccins afgekeurd waardoor het vaccin niet beschikbaar was. In de zomer 2001 werd de vaccinatie dan ook opgeschort. De vaccinatie is niet gebonden aan een jonge leeftijd, maar eens ze is begonnen, moet een bepaald ritme worden behouden. Hetzelfde probleem zou nu opnieuw rijzen. Er werd verwacht dat eind februari een nieuw lot beschikbaar zou zijn. Ik hoorde evenwel uit verschillende bronnen dat het vaccin niet voorradig is. Er gaat een gerucht dat opnieuw een lot vaccins is afgewezen wegens gebrekkige kwaliteit. Dat betekent opnieuw maandenlange problemen voor de bevoorrading en een nieuwe opschorting van de vaccinatiecampagne. Dit doet vragen rijzen over de capaciteiten van de firma waarmee een contract werd gesloten. Hoe werd dat bedrijf geselecteerd? Hoe zal dat probleem worden aangepakt?

De vaccins kunnen ook worden gekocht bij de apotheker, maar ze kosten 800 ŗ 900 frank per stuk. Er is pas vanaf 1 maart 2002 terugbetaling mogelijk. Dat is echter geen voldoende alternatief. Een vaccin moet koel worden bewaard, het moet op de juiste tijdstippen worden aangekocht en er moet naar de huisarts worden gegaan. Dat vraagt organisatie en discipline. Onze voorkeur gaat naar een door de overheid georganiseerde campagne.

Van de minister had ik graag vernomen of deze informatie correct is. Moet inderdaad worden gevreesd dat er een opschorting komt van de vaccinaties? Wat zijn de oorzaken hiervan? Klopt het dat er problemen zijn met de firma waarmee wordt samengewerkt en met de manier waarop ze haar verplichtingen nakomt? Hoe denkt de overheid om te gaan met dit probleem? Het is immers erg storend als dit zich in ťťn jaar tijd tweemaal voordoet. Het tast niet alleen de campagne zelf aan, maar ook de gehele vaccinatiepolitiek van de overheid. Er heerst onzekerheid in de sector en bij de ouders. Er groeit ook onzekerheid met betrekking tot andere vaccinatieverplichtingen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de inenting tegen meningitis al dan niet zal worden verplicht en of ze al dan niet zal worden terugbetaald en voor welke leeftijdsgroep ze zal gelden. Het is van belang om inzake vaccinatiebeleid een duidelijke lijn te volgen en daarover duidelijk te communiceren. Daarom kijk ik met belangstelling uit naar het antwoord van de minister.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Het probleem dat mevrouw de Bethune aansnijdt, is jammer genoeg zeer reŽel. De overheid heeft alle nodige maatregelen genomen zoals een openbaar aanbod, een overeenkomst, de nodige financiŽle verplichtingen, enzovoorts. Tot tweemaal toe, in een relatief korte termijn, blijkt de firma niet in staat om haar verbintenissen na te komen. In de voorbije weken werd daarover al verschillende keren overleg gepleegd. Er werd overeengekomen vooral de vaccins die voor Spanje bestemd waren ter beschikking te stellen van BelgiŽ. Zelfs in dat scenario is er een tekort. Bij de bespreking op 25 februari liet de firma uitschijnen dat ze het totaalpakket voor het jaar 2002 met vertraging zal leveren. Dat heeft uiteraard een impact op het tijdstip waarop met de inenting kan worden begonnen. Morgen, vrijdag 1 maart, wordt nagegaan welke conclusies daaruit moeten worden getrokken. Eťn van de denksporen is dat voor zuigelingen niets nieuws wordt opgestart zodat we ons kunnen concentreren op de adolescenten. Er is ook een andere firma die het vaccin op de markt brengt. Het is verkrijgbaar in de apotheek en er loopt een aanvraag tot terugbetaling door het RIZIV. Dit betekent concreet dat de firma niet meedingt in het kader van een openbare aanbesteding en dat er enig voorbehoud is wat de terugbetaling via het RIZIV betreft. Dit schept problemen. We zullen alle beschikbare drukkingsmiddelen inzetten om een maximale bevoorrading af te dwingen.

De Amerikaanse firma waarmee het contract werd gesloten schijnt een probleem te hebben gehad met de Amerikaanse Food and Drug Administration. Daardoor moesten wijzigingen worden aangebracht. Er is hier geen sprake van kwade trouw. Bij de andere firma gaat het veeleer om een marketingpolitiek. We gaan na wat we terzake kunnen ondernemen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik dank de minister voor haar vrijmoedig antwoord. Ik kan haar alleen maar aanraden een krachtdadig beleid te voeren en hoop dat ze een efficiŽnte aanpak vindt voor een goed vaccinatiebeleid, niet alleen in verband met deze aandoening, maar ook voor andere ziekten.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Er werd ons niets gesignaleerd in verband met problemen rond meningitis C. Bij de begrotingsronde 2002 hebben we een financiŽle verbintenis aangegaan voor een bedrag van 333 miljoen frank. Ook de gemeenschappen moeten een bijdrage leveren.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - We zullen de onderhandelingen van morgen afwachten.