Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 1680 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. ­ Genderaspecten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1674 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2357).

Antwoord : 1. In het kader van de modernisering van het openbaar ambt en van het invoeren van het nieuwe organigram van de federale overheid, is ons globaal strategisch doel het rekening houden met de genderdimensie bij alle etappes van het proces.

Het eindevaluatieverslag van de cel « mainstreaming » die als proefproject werd opgezet in 2001 om de uitvoering van de « gender mainstreaming » te verzekeren in de verschillende vormen van het beleid van de federale regering, werd door de deskundigen ingediend op 30 november 2001. De resultaten van deze evaluatie worden nu onderzocht door de regering om dan te beslissen over de modaliteiten van voortzetting van deze voorziening, onder meer wat betreft het eventueel bepalen van nieuwe strategieėn.

2. Geen enkel specifiek middel werd in de begroting opgenomen, aangezien, om aan het bereiken van het gestelde doel te werken, een betrokkenheid bij alle etappes van het proces absoluut noodzakelijk is. Daarom zullen de middelen rechtstreeks uit de betrokken gebieden geput worden.

3. De personen verantwoordelijk voor de opvolging van dit dossier zijn, op het niveau van mijn kabinet : mevrouw Alice Baudine en, op het niveau van het ministerie, mevrouw Maria De Leeuw.