Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Pensioenen

Vraag nr. 1584 van de heer Steverlynck d.d. 5 oktober 2001 (N.) :
Pensioenen. Herwaarderingspremie. Toekenning.

In februari 2001 werd ambtshalve een herwaarderingspremie toegekend aan de personen die vr 1991 een rustpensioen genieten. Deze herwaarderingspremie is ook verschuldigd in die gevallen waarin een rustpensioen, dat was ingegaan voor 1991, naderhand werd omgezet in een overlevingspensioen.

Dat laatste blijkt in de praktijk geen problemen te stellen indien het gaat om overlevingspensioenen in de werknemersregeling, maar wl als het gaat om rechten in het stelsel van de zelfstandigen.

Gerechtigden die zich in deze situatie bevinden moeten dus zlf stappen ondernemen om de herwaarderingspremie te bekomen, terwijl de premie normaliter ambtshalve dient te worden toegekend. Op die manier dreigen een aantal pensioengerechtigden niet te krijgen waar zij recht op hebben en zullen zij mogelijk ook naast de welvaartsaanpassing grijpen die vanaf 2002 gepland wordt.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. of hij op de hoogte is van dit probleem;

2. of hij weet hoeveel mensen zich in deze situatie bevinden;

3. of hij van plan is concrete stappen te ondernemen om dit probleem te verhelpen;

4. welke initiatieven hij wenst te nemen;

5. binnen welke termijn hij deze initiatieven wenst te nemen.

Antwoord : In antwoord op zijn vragen deel ik het geachte lid mee dat artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen de mogelijkheid biedt een herwaarderingspremie toe te kennen aan bepaalde categorien van gepensioneerden in de regeling voor zelfstandigen.

In uitvoering van deze bepaling, voorziet het koninklijk besluit van 1 februari 2001 in de toekenning van een herwaarderingspremie aan de gerechtigden op een pensioen als zelfstandige dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan voor 1 januari 1991.

Wanneer het een overlevingspensioen betreft dat ingegaan is na 31 december 1990, dient het jaar in aanmerking te worden genomen waarin het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal ingegaan is, voor zover dat deze dit pensioen genoot op het ogenblik van zijn overlijden.

De herwaarderingspremie diende in de loop van de maand februari 2001 uitbetaald te worden door de Rijksdienst voor pensioenen, samen met het pensioen voor de maand februari.

Wegens het ontbreken in de gegevensbank van de Rijksdienst voor pensioenen van de ingangsdatum van het rustpensioen zelfstandige van de overleden echtgenoot dat als basis heeft gediend voor de toekenning van het overlevingspensioen, heeft een aanzienlijk aantal gerechtigden op een overlevingspensioen zelfstandige in februari 2001 geen herwaarderingspremie ontvangen.

Een groot aantal van deze dossiers werd aanvankelijk manueel snel verbeterd door toedoen van de gerechtigde of ingevolge de opzoekingen uitgevoerd door de administratie.

In het kader van de uitvoering van de betaling van de premie, deelde het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen overigens de ontbrekende gegevens van 4 939 dossiers mee aan de Rijksdienst voor pensioenen. Voor 3 309 gevallen was er een recht op de herwaarderingspremie en werd deze effectief uitbetaald in april 2001.

Na deze operatie heeft de Rijksdienst voor pensioenen op 9 augustus 2001 nog een lijst gestuurd aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, teneinde deze aan te vullen met de ingangsdata.

Daar er voor de heel oude dossiers geen oplossing bestond op het vlak van de informatica, werd een signaletisch fichebestand van de Rijksdienst voor pensioenen vergeleken met de papieren dossiers van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

In totaal werden zo 10 598 dossiers opgezocht en geraadpleegd teneinde de eerste ingangsdatum terug te vinden van het rustpensioen van de overleden echtgenoot.

Het aangevulde bestand werd op 5 december 2001 door de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen teruggezonden aan de Rijksdienst voor pensioenen.

Deze gegevens worden momenteel in een versneld tempo verwerkt zodat de welvaartsaanpassing voorzien op 1 januari 2002 normaal zal plaatsvinden voor de betrokkenen.