Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 1675 van mevrouw de Bethune d.d. 23 november 2001 (N.) :
Begroting 2002. Genderaspecten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1674 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2357).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te stellen dat de wettelijke bepalingen inzake de uitkeringen aan personen met een handicap geen onderscheid maken in functie van het geslacht van de sociaal verzekerde.

Wat het maatschappelijk welzijn betreft zijn de strategische doelstellingen, die geherdefinieerd werden als gevolg van de evaluatie van het Lenteprogramma door de groep experten van de Universiteit van Luik, de volgende :

1.1. Aan het Hoger Instituut voor de arbeid werd gevraagd het aspect gender te integreren in het onderzoek dat aan het instituut werd toevertrouwd met het oog op de evaluatie van het Lenteprogramma.

1.2. Opdat de actoren op het terrein, verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen inzake socio-professionele integratie, met name de OCMW's, met de mainstreaming rekening zouden houden, werd er overeengekomen dat de experten van de Universiteit van Luik een sensibiliseringscampagne zouden uitwerken tijdens de aanstaande ontmoetingen tussen het kabinet en de federaties van de OCMW's. De federaties zullen uitgenodigd worden de informatie te laten doorstromen naar de OCMW's.

1.3. In alle OCMW's zal een document verspreid worden dat gebaseerd is op de conclusies van de experten en dat concrete aanbevelingen overneemt om de deelname van vrouwen aan de integratieprogramma's te verhogen. De OCMW's zullen verzocht worden de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen opdat de deeltijdse arbeid beperkt zou worden tot een aanpassingsperiode en opdat de vrouwen de gelegenheid zouden hebben hun arbeidsregime te kiezen.

2. Er werden geen specifieke begrotingsmiddelen vrijgemaakt voor de uitvoering van deze doelstellingen, die in de lijn liggen van het wettelijke kader van de uitvoering van het Lenteprogramma.

3. Voor de opvolging van deze doelstellingen is op het kabinet mevrouw Anissa Temsamani, medewerkster op de afdeling sociale economie, verantwoordelijk en in de administratie is dit mevrouw Sophie Molinghen, experte bij de cel armoedebestrijding.