Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-46

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 1661 van de heer Dallemagne d.d. 14 novembre 2001 (Fr.) :
Prijsaanduiding in euro. ­ Pompstations.

De wet van 3 juli 2000 (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000) betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen, staat toe dat bepaalde metrologische toestellen, waaronder benzinepompen, de prijzen alleen in euro vermelden.

In de memorie van toelichting van de wet staat echter dat « de enkele vermelding in euro (...) geen vrijstelling inhoudt van de prijsaanduiding in Belgische frank tijdens het laatste semester van 2001. De verplichting de prijzen in Belgische frank aan te duiden wordt behouden maar kan met andere middelen worden nagekomen : de prijzen per meeteenheid mogen bijvoorbeeld met kleine aanplakbiljetten worden aangebracht in de nabijheid van de producten. Bovendien zal de handelaar op het ogenblik van de betaling de omrekening moeten doen opdat de consument zich van zijn schuld zou kunnen kwijten door middel van het enige chartaal geld dat tijdens die periode in omloop zal zijn ».

Het lijkt erop dat deze bepalingen van de wet van 3 juli 2000 niet overal correct nageleefd worden, met name in pompstations.

Zo kan ik u het voorbeeld geven van een pompstation in Laken (Brussel) : de prijzen werden er alleen in euro vermeld zonder enige verwijzing naar de Belgische frank, wat op zich reeds een overtreding vormt van voornoemde wet. Maar het ergste is dat die prijzen in euro overeenstemden met één tiende van de prijzen in Belgische frank. Met andere woorden, de komma in de prijs in Belgische frank werd gewoon naar links verschoven om de prijs in euro te verkrijgen (van 30,80 Belgische frank naar 3,080 euro voor een liter diesel !). Aangezien de betaling in dat pompstation per bankkaart geschiedt, werden enorme bedragen van de rekeningen van de klanten gedebiteerd, zonder dat zij hierop meteen konden reageren : er was immers geen personeel of telefoonnummer waar men terecht kon om een terugbetaling te eisen van het niet-verschuldigde bedrag. Ikzelf ben hiervan het slachtoffer geweest : voor een tankbeurt heb ik 7 500 Belgische frank betaald in plaats van 1 750 Belgische frank !

Aangezien het zeker niet om een alleenstaand geval gaat, roept het een aantal vragen en opmerkingen op :

1. Ik denk niet dat de fout bij de omzetting van Belgische frank in euro begaan zou zijn indien de exploitant het equivalent in Belgische frank had moeten aanduiden. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de dubbele prijsaanduiding opgelegd en toegepast blijft.

Kunt u mij meedelen welke maatregelen getroffen werden om na te gaan of de dubbele prijsaanduiding toegepast wordt en of er sancties bestaan en toegepast worden in geval van niet-naleving ?

2. Op grond van welke regels kan een klant onrechtmatig gedebiteerde of gevorderde bedragen terugbetaald krijgen ? Moet de handelaar de klant terugbetalen zodra hij de fout vaststelt, ook als de klant daar niet om vraagt ? Kan de handelaar aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die de klant ten gevolge van de fout ondervindt (debetinteresten op zijn bankrekening bijvoorbeeld) ?

3. Bestaat er een telefooncentrale (groen nummer) waarop de klanten die menen het slachtoffer te zijn van een fout in de omzetting van Belgische frank in euro terechtkunnen en op hulp kunnen rekenen om schadeloosstelling te verkrijgen ? Indien dit niet het geval is, behoort er volgens u dan een dergelijke centrale te komen ?