2-172

2-172

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van oud-senatoren

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de financiering van palliatieve zorgverlening in de ziekenhuizen» (nr. 2-804)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de controles op slachtingen buiten het slachthuis» (nr. 2-806)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de chaotische aanpak van de onderhoudsvorderingenproblematiek door de Regering» (nr. 2-814)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten» (nr. 2-808)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de dringende geneeskundige hulpverlening» (nr. 2-810)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het licentiesysteem voor basketbalploegen» (nr. 2-811)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de maximumfactuur voor gezondheidszorg» (nr. 2-813)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector» (nr. 2-643)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Marc Hordies aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen» (nr. 2-815)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de pedofilie-onderzoeken» (nr. 2-818)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «Banksys» (nr. 2-819)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de Financietoren» (nr. 2-812)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de hulp aan Afghanistan en in het bijzonder aan de Afghaanse vrouwen» (nr. 2-809)

Verwelkoming van de nieuwe militair bevelhebber.

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft (Stuk 2-875) (Evocatieprocedure)

Advies van de Raad van State

Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Stuk 2-288) (Tweede behandeling)

Voorstel tot terugzending naar de commissie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de eerste minister over «het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid» (nr. 2-816)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de belangenvermenging van zijn communicatieadviseur Noël Slangen» (nr. 2-817)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de uitspraken van de heer Noël Slangen» (nr. 2-618)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de eerste minister over «de administratieve vereenvoudiging» (nr. 2-596)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de eerste minister over «de opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind» (nr. 2-626)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de eerste minister over «het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de Transportraad van 7 december 2001» (nr. 2-649)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren» (nr. 2-646)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming» (nr. 2-617)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «Horizon 2005» (nr. 2-641)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Antwoorden van de regering op resoluties van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Nationale Arbeidsraad