Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-43

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 1517 van mevrouw de Bethune d.d. 3 september 2001 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen.

De Ministerraad heeft in 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid te stroomlijnen conform de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe één of meer concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke initiatieven u reeds genomen hebt in het tweede kwartaal van het jaar (mei tot augustus 2001) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden gezet; welke vergaderingen gehouden; welke budgetten uitgetrokken ?

3. Bestaan er reeds strategieën ter opvolging of ter evaluatie ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat een « mainstreamingproces », met als doel de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen in mijn beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, effectief opgezet werd sedert mei 2001.

Concreet, na een eerst contact met de sociologen van de Universiteit van Luik die dat proces moeten begeleiden, werd beslist zich op een evaluatie van het Lenteprogramma te concentreren.

De periode tussen mei en augustus 2001 was een analysefase : het team van de Universiteit van Luik ontving een aantal documenten en gegevens om de aanpak van het genderaspect op het niveau van het Lenteprogramma te kunnen evalueren.

Op het niveau van mijn administratie is er in geen specifiek budget voorzien.

Na de analysefase voorziet de planning in een rondetafeloverleg met vertegenwoordigers van de verschillende bevoegde actoren (bestuur, OCMW's). Daarna zal de Universiteit van Luik een synthesenota met aanbevelingen opstellen, zodat de genderdimensie in het uitvoeren en het evalueren van de genomen of nog te nemen maatregelen inzake maatschappelijke integratie niet zou vergeten worden.

De laatste vergadering tussen kabinet, administratie en universiteit vond op 25 september 2001 plaats. Hierbij werden de praktische modaliteiten voor de uitvoering van de « mainstreaming » in de evaluatie van het Lenteprogramma onderzocht, één jaar na de start hiervan.