2-168

2-168

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Ordre des travaux

M. le président. - Je propose de poursuivre la discussion de cette proposition de loi jusqu'à 17h 45, heure à laquelle nous rendrons hommage à M. Freddy Matton, directeur général de la Questure. Ensuite, je suggère d'entendre les demandes d'explications avant de poursuivre le débat sur la proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination. Étant donné le nombre d'orateurs inscrits, ce débat prendra un certain temps.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - We hebben vanmorgen al gezegd dat we goed geïnformeerd wensten te worden over het verloop van dit cruciaal debat. We hebben belangrijke amendementen ingediend en we weten ook dat verschillende kamerfracties, zowel van meerderheid als van oppositie, het voorstel wensen te amenderen. Om te voorkomen dat het werk van de Senaat eens te meer verbeterd moet worden, willen we een grondige bespreking van de amendementen, maar liefst niet laat in de nacht zonder collega's en zonder pers. Er was overigens geen avondvergadering voorzien.

M. le président. - Il est de notre devoir sénatorial de poursuivre la discussion, même sans avoir été invités à une séance du soir. Je ne suis maître, ni de la liste des orateurs souhaitant participer à ce débat, ni de la durée de la séance. La liste des orateurs n'est pas encore clôturée et chaque sénateur qui le souhaite doit avoir l'occasion de s'exprimer.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wij willen het verloop van onze werkzaamheden niet bemoeilijken, maar ik wil toch aandringen om het debat over het anti-discriminatievoorstel voort te zetten onmiddellijk na het huldebetoon, ofwel morgenochtend.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik ben het helemaal niet eens met het voorstel van de voorzitter om het debat zo maar in stukjes af te handelen. We moeten alle ingeschreven sprekers aan het woord laten en de bespreking afhandelen. Pas daarna kunnen de vragen om uitleg aan bod komen.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Je me rallie à la proposition que vous avez faite, monsieur le président. Il revient au bureau et au président de déterminer l'ordre des travaux.

(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik ben het ermee eens dat de bespreking van het wetsvoorstel wordt onderbroken voor het huldebetoon. Maar we moeten onze werkzaamheden zeker niet laten afhangen van wat vroeg of laat in de Kamer met het voorstel kan gebeuren.

De voorzitter. - Aangezien het wetsvoorstel op de agenda staat, is het vanzelfsprekend dat we het debat voortzetten.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Monsieur le Président, je constate que la ministre compétente pour la matière dont nous discutons n'est pas présente.

M. le président. - Il s'agit d'une proposition de loi et non d'un projet. En outre, la ministre était présente lors du début de la discussion.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik vraag mij toch af hoe de volgorde van de sprekerslijst wordt bepaald. Wij zijn de derde Vlaamse partij en hoewel we meer stemmen behaalden, komen we na de PSC- en de SP.A-fracties aan het woord. We nemen het niet langer dat onze sprekers keer op keer naar een laat uur worden verschoven. Er zijn twee sprekers van onze fractie ingeschreven. We vragen een rechtmatige behandeling, noch min noch meer.

De voorzitter. - Ik wou nu het woord geven aan mevrouw Pehlivan omdat de heer Ceder, die in feite nu aan de beurt was, 45 minuten spreektijd heeft gevraagd, en het huldebetoon aan de heer Freddy Matton volgens de agenda over tien minuten plaatsvindt.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dat verklaart nog altijd niet waarom de PSC vóór ons mag spreken.

De voorzitter. - De PSC is de grootste Franstalige oppositiepartij.