2-159

2-159

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de verplichte invoering van retroflecterende nummerplaten» (nr. 2-757)

De voorzitter. - De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, antwoordt namens mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Volgens het koninklijk besluit van 20 juli 2001 moeten alle voertuigen vanaf 1 januari 2002 aan de voorkant een retroflecterende nummerplaat hebben. De niet-naleving van de maatregel zou in de eerste zes maanden niet worden bestraft. Gelukkig zou ik zeggen, want de maatregel is niet coherent en wellicht in strijd met de Europese regelgeving.

Anderzijds is er het ministerieel besluit van 23 juli 2001 dat in werking is getreden op 1 oktober 2001. Artikel 3, §1, van dat ministerieel besluit, dat werd genomen in uitvoering van voormeld koninklijk besluit, bepaalt dat de nummerplaat met officieel reliëfstempel, die aan de achterkant van het voertuig is bevestigd, retroflecterend moet zijn en artikel 16, §1, bepaalt dat de reproductie daarvan - de plaat vooraan dus - nagenoeg identiek moet zijn.

Daarnaast wordt een Europese regeling in het vooruitzicht gesteld waardoor er misschien weer aanpassingen nodig zullen zijn voor de nummerplaten.

Al die wijzigingen geven aanleiding tot verwarring. Daarom volgende vragen.

Klopt het dat vanaf 1 oktober 2001 een retroflecterende nummerplaat nodig is voor- en achteraan de voertuigen, terwijl een koninklijk besluit dat drie dagen eerder verscheen dergelijke plaat vooraan verplicht vanaf 1 januari 2002.

Voor nummerplaten vooraan wordt in een gedoogperiode van zes maanden voorzien. Wordt ook in een gedoogperiode voorzien voor de verplichte retroflecterende officiële plaat achteraan? Hoe lang zal die zijn? Is de bevolking hiervan op de hoogte gebracht? Om hoeveel kentekenplaten gaat het?

Of zal de minister zich nog beraden teneinde tot een coherente regelgeving te komen en in afwachting de toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 opschorten, een beslissing die overigens niet prioritair is, gelet op de Europese regelgeving die op komst is en gelet op de gegevens van de European Child Safety Alliance waaruit blijkt dat België een van de meest verkeersonveilige landen is voor kinderen.

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - De verplichting om het voertuig uit te rusten met een retroflecterende nummerplaat heeft betrekking op de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig. Ze slaat tevens op elke andere reproductie van de nummerplaat, bijvoorbeeld op een reproductie op het fietsenrek van het voertuig.

De DIV reikt reeds 15 jaar reflecterende platen uit. Enkel de heel oude platen zijn niet-reflecterend en moeten niet worden omgeruild.

De invoering van retroflecterende nummerplaten aan de voorkant van de voertuigen heeft tot doel de voertuigen gemakkelijker te identificeren, zowel door de politiediensten als door getuigen van ongevallen, maar ook bij hold-ups en in geval van verkeersagressie. Bovendien verhogen de retroflecterende nummerplaten aan de voorkant de zichtbaarheid van de voertuigen tijdens de nacht, bijvoorbeeld wanneer een van de lichten niet meer werkt of wanneer een wagen stilstaat langs de kant van de weg.

Er is geen tegenstrijdigheid tussen het ministerieel en het koninklijk besluit. Het ministerieel besluit bepaalt enkel dat de achterplaat retroflecterend moet zijn. Artikel 41 van het koninklijk besluit bepaalt dat de verplichting betreffende de voorplaat van toepassing is vanaf 1 januari 2002, terwijl hetzelfde artikel in een algemene inwerkingtreding voorziet van de reglementering op 1 oktober 2001.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

Er werd aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gevraagd een overgangsperiode in te voeren voor de controle van de retroflectie van de duplicaten van de nummerplaten. Tot 1 juli 2002 zullen de ordediensten enkel een waarschuwingsproces-verbaal opstellen waarin de bestuurder wordt verzocht zich in orde te stellen. Een overgangsperiode is verantwoord omdat de producenten niet in staat zijn om tegen 1 januari 2002 tegemoet te komen aan de vraag om alle nummerplaten te vervangen en wegens de nood aan een bredere informatie van het publiek over de nieuwe maatregel. De bijkomende termijn zal ook de bestuurders die twijfelen of hun huidige nummerplaat retroflecterend is, in staat stellen inlichtingen in te winnen, bijvoorbeeld bij hun garagehouder.

De DIV zal de overgangsperiode aanwenden om een informatiecampagne op te zetten die zo vlug mogelijk van start zal gaan. Tijdens die periode zullen ook de centra voor autokeuring de bestuurders attent maken op de nieuwe reglementering.

De Europese nummerplaten zullen ten vroegste in 2004 worden ingevoerd. Dat zal geen problemen veroorzaken voor de burger. De Europese nummerplaat zal alleen ingevoerd worden voor de nieuwe inschrijvingen. De Europese regeling zal geen nieuwe aanpassingen voor de nummerplaten tot gevolg hebben.

De verkeersonveiligheid van kinderen en van zwakke weggebruikers in het algemeen is een van de grootste bekommernissen. De problematiek werd dan ook een regeringsprioriteit in het kader van haar beslissingen van 26 oktober van dit jaar met onder meer een aanpassing van het verkeersreglement. Het koninklijk besluit betreffende de schoolomgevingen zal aan de Raad van State en nadien aan het Staatshoofd worden voorgelegd, zodra het Waalse Gewest zijn advies heeft gegeven.

Ik deel ook mee dat de vereniging van de ouders van verongelukte kinderen deelneemt aan de staten-generaal voor de verkeersveiligheid, die weldra zijn besluiten zal voorleggen. Die vereniging zal ook deel uitmaken van de nieuwe Federale Commissie voor Verkeersveiligheid die het werk van de staten-generaal zal voortzetten vanaf 2002.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Mijn indruk blijft dat de maatregel vele automobilisten nodeloos op kosten jaagt, terwijl er wellicht nog een Europese regelgeving komt. De ingreep is erg zwaar in vergelijking met het te verwachten resultaat inzake verkeersveiligheid. Ik blijf dan ook aandringen op een opschorting van de maatregel. Er kan worden opgelegd dat vanaf nu iemand die een nieuwe nummerplaat krijgt de nummerplaat vooraan retroflecterend moet maken. Op mijn vraag over de tegenstrijdigheid kreeg ik geen afdoend antwoord. Artikel 16, §1, van het ministerieel besluit zegt dat de reproductie vooraan nagenoeg identiek moet zijn aan de nummerplaat achteraan en dus retroflecterend. Eigenlijk zijn wij allemaal dus al vanaf 1 oktober 2001 in overtreding.