Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1331 van mevrouw de Bethune d.d. 11 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen.

De Ministerraad heeft in januari 2001 een beslissing genomen om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in haar beleid te stroomlijnen conform de aanbevelingen van de Wereldvrouwenconferentie in Peking (1995).

Om die gelijkheid te bereiken verbond ook u zich ertoe één of meerdere concrete en strategische doelstellingen te realiseren inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Kan u mij laten weten welke stappen u reeds genomen hebt in de eerste vier maanden van het jaar (januari tot april 2001) om de strategische doelstellingen in te vullen ?

Graag had ik ook een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke planning maakte u ?

2. Hoe verzekerde u de tenuitvoerlegging tot nu toe; welke concrete stappen werden gezet; welke vergaderingen werden gehouden; welke budgetten geëngageerd ?

3. Bestaan er reeds strategiëen ter opvolging of ter evaluatie ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende inlichtingen mee te delen.

1. Zoals u welbekend is wil ik bijzondere aandacht schenken aan de toegang tot verzorging en/of aan de kwaliteit ervan wat betreft de gezondheidsproblemen waarmee uitsluitend of vooral vrouwen geconfronteerd worden. In punt 2 wordt de planning weergegeven van deze doelstellingen.

2. Op het niveau van het kabinet en van de administratie werd een verantwoordelijke aangeduid om de follow-up ervan te waarborgen.

Om het proces te ondersteunen werd een cel van universitair deskundigen (cel « mainstreaming ») opgericht op kosten van de specifieke begroting voor Gelijke Kansen van het departement van Tewerkstelling en Arbeid.

Deze heeft vier kerntaken :

­ de vorming van de contactpersonen van de kabinetten en administraties;

­ de identificatie van bepalingen en maatregelen in elk beleidsvlak voor de versterking van de gelijkheid vanuit een mainstreamingsoptiek;

­ de analyse en evaluatie van de impact van die maatregelen : aanbevelingen voor een permanente verbetering;

­ de verspreiding van goede praktijken door de ontwikkeling van een sterke zichtbaarheid van de ingevoerde maatregel.

De cel begon haar 11 maanden durende werkzaamheden op 15 december 2000.

De eerste fase bestond uit de volgende activiteiten :

­ verdeling van de departementen naargelang de expertise van de leden van de cel;

­ vorming en advisering van de contactpersonen;

­ ontwikkeling en realisatie van een website met een gedeelte openbare informatie over het project en een gedeelte over de opvolging van het project voor iedereen die er rechtstreeks bij betrokken is.

3. De cel zal zijn werkzaamheden voortzetten met :

­ de ontwikkeling van mainstreaminginstrumenten;

­ de ondersteuning van het praktische gebruik van die instrumenten bij de uitvoering en evaluatie van de genomen beleidsmaatregelen;

­ het opstellen van opvolgingsdocumenten en evaluatieverslagen;

­ de actualisatie van de website.

De evaluatie en de conclusies van de cel « mainstreaming » op het einde van het eerste werkingsjaar zullen opgenomen worden in het volgende verslag van de regering aangaande de opvolging van Peking om zo een echte dynamiek voor de verwezenlijking van de doelstellingen in alle betrokken beleidsdomeinen te stimuleren.