2-725/2

2-725/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

12 JULI 2001


Rechten van het kind


BIJLAGEN

BIJ HET VERSLAG

NAMENS DE WERKGROEP « RECHTEN VAN HET KIND » (JUSTITIE & SOCIALE AANGELEGENHEDEN) UITGEBRACHT DOOR MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER GALAND


BIJLAGE 1


WETGEVENDE INITIATIEVEN GENOMEN DE SENAAT TIJDENS DE HUIDIGE LEGISLATUUR

Nummer
­
Numéro
Titel
­
Titre
Datum
­
Date
2-794 Voorstel van resolutie houdende goekeuring van het Handvest van de plichten van de Staten. ­ Proposition de résolution portant approbation de la Charte des devoir des États 19/6/2001
2-731 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17 juni 1999. ­ Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 27/4/2001
2-725 Rechten van het kind. ­ Droits de l'enfant 23/4/2001
2-715 Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten. ­ Proposition de résolution relative à un agenda éthique en « quatorze points » à l'attention du président des États-Unis 30/3/2001
2-633 Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving met het oog op de toekenning van een sociaal statuut en een opvoedersvergoeding aan de thuiswerkende ouder. ­ Proposition de loi modifiant la législation en matière de sécurité sociale en vue d'octroyer un statut social et une allocation d'éducation au parent travaillant à domicile 22/1/2001
2-632 Voorstel van resolutie over het sociaal statuut van de thuiswerkende ouder. ­ Proposition de résolution relative au statut social du parent travaillant à domicile 22/1/2001
2-626 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter. ­ Proposition de loi ouvrant l'accès à la justice aux mineurs 18/1/2001
2-624 Voorstel van resolutie over Afghanistan. ­ Proposition de résolution sur l'Afghanistan 25/1/2001
2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieën van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken. ­ Proposition de loi limitant strictement la détention de certaines catégories d'étrangers et demandeurs d'asile 9/11/2000
2-567 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris. ­ Proposition de loi portant création d'un Commissariat fédéral aux droits de l'enfant et instituant la fonction de commissaire aux droits de l'enfant 8/11/2000
2-554 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord. ­ Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d'être entendus par le juge 13/10/2000
2-540 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten. ­ Proposition de loi réglant la collecte, la conservation et la communication des informations relatives au don de gamètes 31/7/2000
2-482 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft. ­ Proposition de loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité des frais d'adoption 21/6/2000
2-450 Voorstel van resolutie over de verkeersveiligheid op de weg van en naar de school. ­ Proposition de résolution relative à la sécurité routière sur le chemin de l'école 25/5/2000
2-412 Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen. ­ Évaluation de l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 16/1/2001
2-395 Voorstel van resolutie over internationale ontvoeringen van kinderen door een van de ouders. ­ Proposition de résolution relative à l'enlèvement international parental d'enfants 3/4/2000
2-361 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van de conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid. ­ Proposition de résolution relative à la ratification de la convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants 2/3/2000
2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind. ­ Proposition de déclaration de révision du titre II de la Constitution en vue d'y insérer des dispositions nouvelles relatives aux droits de l'enfant 3/2/2000
2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind. ­ Proposition insérant dans le Règlement du Sénat un article 86ter instituant un Comité d'avis pour les droits de l'enfant 20/1/2000
2-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind. ­ Proposition de loi modifiant l'article 335 du Code civil en ce qui concerne le nom de famille de l'enfant 14/1/2000
2-268 Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001. ­ Intentions de politique générale du gouvernement, en matière d'égalité des chances, pour l'année budgétaire 2001 12/12/2000
2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft. ­ Proposition de loi complétant l'article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les gardiennes encadrées 10/1/2000
2-256 Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen. ­ Proposition de loi instituant les avocats des mineurs 22/12/1999
2-239 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek. ­ Projet de loi complétant l'article 75 du Code civil 16/12/1999
2-211 Voorstel van resolutie betreffende een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu. ­ Proposition de résolution relative à un plan fédéral d'action concernant les enfants, la santé et l'environnement 1/12/1999
2-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind. ­ Proposition de loi modifiant les articles 335 et 358 du Code civil en ce qui concerne le nom de l'enfant 24/11/1999
2-158 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, teneinde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind. ­ Proposition de loi insérant un article 666bis dans le Code judiciaire, visant à accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire aux créanciers d'une pension alimentaire due à un enfant 16/11/1999
2-129 Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. ­ Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne le champ d'application des chèques-services, la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses 27/10/1999
2-122 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers. ­ Proposition de loi instaurant un congé d'adoption pour les travailleurs salariés 25/10/1999
2-121 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geïntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind. ­ Proposition de résolution relative à un projet politique global et intégré du gouvernement fédéral concernant les droits de l'enfant 25/10/1999
2-98 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek. ­ Proposition de loi insérant un article 371bis dans le Code civil 6/10/1999
2-97 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport. ­ Proposition de loi instituant une évaluation de l'incidence des décisions sur l'enfant 6/10/1999
2-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de op 14 uli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten einde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen. ­ Proposition de loi modifiant le Code civil et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, afin de permettre l'accouchement anonyme 30/9/1999
2-88 Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie. ­ Proposition de loi réformant les règles du Code civil relatives à l'adoption 30/9/1999
2-78 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregelementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma. ­ Proposition de loi complétant l'article 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vue de fixer l'admission au bénéfice des allocations de chômage des enfants ayant obtenu à l'étranger un diplôme équivalent à un diplôme belge 24/9/1999
2-66 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121. ­ Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne l'adoption et complétant la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales realtives à la filiation par un article 121 20/9/1999
2-62 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen. ­ Proposition de loi interdisant le choix du sexe d'un enfant pour des motifs non médicaux 7/9/1999
2-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen. ­ Proposition de loi modifiant les articles 368 à 371 du Code pénal, relatifs à l'enlèvement des mineurs 7/9/1999
2-43 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip « goede zeden ». ­ Proposition de loi insérant dans le Code pénal un article 386quater aux fins de définir la notion de « bonnes moeurs » 7/9/1999
2-37 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen. ­ Proposition de loi insérant un article 383ter dans le Code pénal et un article 82bis dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, en vue de réprimer la production, la diffusion et la possession d'images ressortissant à la pornographie enfantine 7/9/1999
2-21 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren. ­ Révision du titre II de la Constitution, un vue d'y insérer des dispositions nouvelles permettant d'assurer la protection des droits de l'enfant à l'intégrité morale, physique, mentale et sexuelle 16/7/1999
2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. ­ Projet de loi modifiant la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme 14/7/1999
2-9 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten. ­ Proposition de résolution relative aux enfants-soldats 14/7/1999
2-64 Wetsvoorstel tot regeling van alimentatievorderingen door bemiddeling van een Rijksbureau voor alimentatievorderingen. ­ Proposition de loi organisant le règlement des créances alimentaires par l'intermédiaire d'un Office national des créances alimentaires
2-652 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte. ­ Proposition de loi rétablissant l'article 61 du Code civil en ce qui concerne la preuve de la naissance à défaut d'acte de naissance

BIJLAGE 2


VERSLAG VAN BELGIË OVER DE FOLLOW-UP VAN DE WERELDKINDERTOP (NEW YORK 1990)

Deze bijlage blz. 5 tot en met 54 is uitsluitend gedrukt beschikbaar.


BIJLAGE 3


Deze bijlage blz. 55 tot en met 62 is uitsluitend gedrukt beschikbaar.


BIJLAGE 4


Deze bijlage blz. 63 tot en met 66 is uitsluitend gedrukt beschikbaar.


BIJLAGE 5


PLATFORM VAN DE NGO'S EN DE KINDEREN

Deze bijlage blz. 67 tot en met 69 is uitsluitend gedrukt beschikbaar.