Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 1390 van mevrouw de Bethune d.d. 28 juni 2001 (N.) :
Kinderrechten. Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1382 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1869).

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken aan wie de vraag eveneens werd gesteld.