Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1328 van mevrouw de Bethune d.d. 11 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001. ­ Implementatie van de strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1330 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1858).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Een cel van vrouwelijke experts werd opgericht via het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. In samenwerking met deze cel werd de planning vastgesteld.

De door het bestuur en het kabinet aangeduide verantwoordelijke personen hebben in eerste instantie de gelegenheid gehad om een vorming in « gendermainstreaming » te volgen. Deze cursussen vonden plaats in februari van dit jaar.

De eerste vergadering met de experte belast met mijn departement, mevrouw Degraef van de ULB, gebeurde in mei 2001. Sindsdien wordt regelmatig vergaderd.

2. De cel vrouwelijke experts werkt een methodologie uit voor de begeleiding van het proces en stelt deze voor tijdens de werkvergaderingen. Er wordt ook gezorgd voor lijsten om de te voeren acties te systematiseren en het denkproces te structureren.

De vooropgezette strategische doelstelling wordt verduidelijkt en uitgesplitst in operationele doelstellingen op basis van de ingewonnen informatie.

Ondertussen werd een artikel in het tijdschrift van het ministerie gepubliceerd, om iedereen te sensibiliseren voor het onderwerp « mainstreaming ».

De uitgaven in verband met de conceptie, de vorming, de steun en de begeleiding uitgaande van de « cel Mainstreaming », zijn ten laste van het budget Gelijke Kansen.

Het specifieke budget, rekening houdend met de ontwikkelde acties, werd nog niet geraamd.

3. De procedure die uitgestippeld werd door de vrouwelijke experts voorziet expliciet in opvolgings- en evaluatiestrategieėn.