Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 1318 van mevrouw de Bethune d.d. 11 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1317 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1866).

Antwoord : 1. De Ministerraad van 26 januari 2001 heeft beslist dat elk departement formeel iemand van zijn kabinet en zijn administratie aanduidt om dit dossier op te volgen .

Er werd niet expliciet beslist om een interkabinettaire en interadministratieve werkgroep samen te stellen voor de opvolging van de strategische doelstellingen. De aldus aangeduide personen zijn verantwoordelijk voor de conceptie, de tenuitvoerlegging, de opvolging en de evaluatie van de doelstelling(en) inzake de gelijkheid mannen-vrouwen voor hun departement.

Op 4 januari 2001 en 12 januari 2001 is er evenwel een interkabinettaire groep samengekomen om de redactie van de strategische doelstellingen voor elk departement af te werken.

Alle aangestelde personen (administraties en kabinetten samen) hebben ook vergaderd om een vorming rond mainstreaming te volgen die gegeven werd door universitaire experts van de cel die daartoe werd aangesteld.

Deze vorming vond plaats op 12 februari 2001 en werd georganiseerd in twee aparte groepen volgens taalrol op basis van een gemeenschappelijk programma in twee groepen (doelstellingen van het seminarie, historische inleiding, van gelijke kansen naar mainstreaming , definitie van mainstreaming : uitdieping, instrumentering van het concept mainstreaming).

Bij de opvolgingsvergaderingen met de deskundigen zijn de leden van de administratie en het kabinet samen aanwezig.

2. De interkabinettaire werkgroep heeft de definitie van de strategische doelstellingen afgewerkt volgens gemeenschappelijke pijlers voor alle departementen. De verdere beslissingen worden per departement genomen volgens een identiek schema dat voorgesteld werd door de deskundigen van de cel die het proces in elk departement begeleidt. We verwijzen dus naar elk departement voor verdere details.

3. De cel van deskundigen heeft (naast de bovengenoemde vorming), drie keer vergaderd gedurende de periode van januari tot april.

De vergadering van 10 januari 2001 had als agendapunten de herhaling van de doelstelling van de cel, de definitie van het werkkader en de verschillende fasen van de werkzaamheden, de definitie van de specifieke actiedomeinen van elk lid van de cel, verduidelijkingen over de evaluatieverslagen die aan het kabinet Onkelinx moeten worden bezorgd, verduidelijkingen over de contractuele aspecten.

De vergadering van 19 februari 2001 had als agendapunten de synthese van de vorming van 12 februari 2001, de herverduidelijking van de verwachtingen van het kabinet Onkelinx tegenover de cel, de verdeling onder de experts van de opvolging van de verschillende departementen volgens de expertisedomeinen, de keuze van de concrete acties inzake de eerste contacten en het opstarten van de werkzaamheden van elke expert, de keuze van de verschillende onderdelen van de inhoud van de website, verduidelijking aangaande de overeenkomsten.

Tenslotte stonden op de vergadering van 20 april 2001 de volgende punten op de agenda : de voorstelling van een methodologisch instrument dat ontworpen is door twee experts en de keuze van de uniformering van het werk op basis ervan, de opvolging van de activiteiten en de synthese van de vooruitgang van de werkzaamheden in de verschillende departementen, de beslissingen aangaande concrete acties om de transparantie van het project te waarborgen, de voorstelling van het ontwerp van de website en van de keuze van de aanpassingen op dit niveau.

4. De werkzaamheden van de cel hebben bestaan uit :

de uitwerking van een vormingspakket en de verspreiding van documenten over gendermainstreaming;

de definitie van een gemeenschappelijk werkkader en methodologie (zie hoger);

de ontmoeting met elk departement volgens de bevoegdheidsdomeinen en de hulp bij de operationalisering van de strategische doelstellingen;

de constructie van een website rond het project.

In juli zal een gedetailleerd tussentijds activiteitenverslag ingediend worden.