Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 1317 van mevrouw de Bethune d.d. 11 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. ­ Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd.

De Ministerraad heeft zich in januari 2001 strategische doelstellingen opgelegd inzake gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Inderdaad, aan de ene zijde hebben alle ministers zich geëngageerd binnen het kader van hun respectivelijke bevoegdheden en, anderzijds, concretiseert de gehele regering « de rol die zij heeft te vervullen bij de verwezenlijking van de gelijkheid mannen-vrouwen. Het uitgangspunt van dit initiatief is de erkenning van het transversale karakter van de genderdimensie. Dit laatste houdt in dat, met het oog op het verwezenlijken van gelijkheid, de respectievelijke situaties, prioriteiten en behoeften van vrouwen en mannen op een systematische manier worden geďntegreerd op alle niveaus van het sociale, politieke, economische en culturele domein » (verslag van de regering, goedgekeurd op 25 oktober 2000).

Om deze verbintenissen na te komen, heeft de regering tevens een interkabinettenwerkgroep en interadministratieve werkgroep opgericht.

Een comité van deskundigen, bestaande uit universitairen van vijf universiteiten (VUB, ULB, ULg, UIA en UCL), werd belast met het coördineren, het ondersteunen en het begeleiden van de genoemde werkgroep en zal belast worden met het uitkienen van slaagindicatoren die moeten toelaten de doeltreffendheid te evalueren van de voorgestelde maatregelen en de concrete resultaten.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Wanneer heeft deze interkabinettenwerkgroep en interadministratieve werkgroep vergaderd, met welke agenda ?

2. Welke beslissingen werden er genomen ?

3. Wanneer heeft het comité van deskundigen vergaderd ? Met welke agenda ?

4. Wat is het verslag van activiteiten van dit comité ?

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord gegeven door de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid aan wie de vraag eveneens werd gesteld (zie vraag nr. 1318 hierna gepubliceerd, blz. 1871).