2-142

2-142

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2001 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-860) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking

Benoeming van leden en plaatsvervangers voor het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) (Stuk 2-828)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 2-842)

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-860) (Evocatieprocedure)

Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Stuk 2-834)

Benoeming van leden en plaatsvervangers voor het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) (Stuk 2-828)

Uitslag van de geheime stemming over de modellijst

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 2-842)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering (Stuk 2-849) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren (van de heer Johan Malcorps c.s., Stuk 2-630)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Voorstel tot terugzending

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 2-842)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Stuk 2-834)

Bespreking

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 2-842)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de derde kandidaat

Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Stuk 2-834)

Hervatting van de bespreking

Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel (Stuk 2-809)

Bespreking

De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Stuk 2-470)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren (van de heer Johan Malcorps c.s., Stuk 2-630)

Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Stuk 2-830) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Stuk 2-831) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Stuk 2-767) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (Stuk 2-832) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Stuk 2-834)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Stuk 2-850) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering (Stuk 2-849) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-860) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren (van de heer Johan Malcorps c.s., Stuk 2-630) (Nieuw opschrift)
Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel (Stuk 2-809)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Stuk 2-470)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie - Voortgangsrapport (Stuk 2-565)
Rechten van het kind (Stuk 2-725)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-860) (Evocatieprocedure)
Artikelen en amendementen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Nationale Arbeidsraad
Europees Parlement