Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-34

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 39 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt ­ Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen ­ Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

Op de Ministerraad van 25 juli 1997 werd het voorstel goedgekeurd voor het opstellen van streefcijfers voor de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het federaal ambt. In 1998 werden deze cijfers opgesteld die begin 1999 gepubliceerd werden in het rapport « Ken- en stuurgetallen ­ Instrument voor de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de federale ministeries ». Het rapport en de cijfers werden voorgesteld op 20 april 1999, tijdens een studievoormiddag georganiseerd door de toemalige minister van Ambtenarenzaken, André Flahaut, en de minister voor Gelijke Kansen, Miet Smet.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is er in uw ministerie een evolutie in de richting van de voorgestelde stuurgetallen, dit wil zeggen :

1.1. hoeveel mannen en vrouwen zijn er op elk niveau nieuw aangenomen enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de verhouding M/V in de aanwervingen in 1997 enerzijds en in 1998 anderzijds overeen met de norm van pariteit die voorop is gesteld voor de stuurgetallen inzake aanwerving op alle niveaus;

1.2. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd respectievelijk naar rang 28-29, rang 22-25, rang 32-35 en rang 42-44 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 enerzijds en in 1998 anderzijds overeen met de regel van de pariteit die voorop werd gesteld bij het opstellen van de stuurgetallen;

1.3. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd naar respectievelijk rang 13-14 en rang 15-16-17 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 en 1998 overeen met de 1/3-norm die vooropgesteld werd bij het bepalen van de stuurgetallen ?

2. Indien uit de jaarlijkse opvolging van de ken- en stuurgetallen blijkt dat de gehanteerde norm (pariteit of 1/3 regel) niet realistisch is of indien de hypothese die bij het opstellen van de stuurgetallen per ministerie werd gemaakt over het aantal vacatures tussen 1997 en 2002 niet adequaat lijkt, wordt in het rapport ken- en stuurgetallen aanbevolen zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen. Andere redenen hiervoor zijn herstructureringen binnen een ministerie waardoor de cijfers van juni 1997 geen goed uitgangspunt meer vormen of het opstellen van cijfers voor zeer specifieke (bijvoorbeeld technische) diensten. Hebt u binnen uw ministerie plannen om zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen ? Waarom of waarom niet ?

Antwoord : Dit antwoord heeft enkel betrekking op het centraal bestuur van mijn departement. De gegevens die betrekking hebben op de strafinrichtingen zullen later aan het geachte lid worden meegedeeld.

Vooraleer de gevraagde cijfers te geven, wil ik de aandacht van het geachte lid vestigen op volgende feiten :

a) De vigerende statutaire bepalingen stonden en staan nog steeds niet toe dat er onderscheid naar sekse wordt gemaakt, noch op het vlak van aanwervingen noch op het vlak van bevorderingen :

­ de organisatie die statutaire ambtenaren wenste aan te werven, diende een beroep te doen op het Vast Wervingssecretariaat, dat ertoe gehouden was de kandidaten op basis van hun klassement behaald op het wervingsexamen aan te duiden;

­ voor zowel de niveaus 1/rang 10, 2+, 2, 3 en 4 gebeurt de toekenning van de bevorderingen verplicht in functie van de anciënniteit van de kandidaten.

b) Het rapport waaruit het geachte lid citeert, toonde reeds aan dat het ministerie van Justitie het grootste aantal vrouwen telde voor zowel het middenkader (rang 13) als het hoger kader (rangen 15, 16 en 17) (zie : Ken- en stuurgetallen. Syntheserapport, blz. 6). Op dit punt zal het geachte lid kunnen vaststellen dat de gestelde norm werd bereikt en zelfs overschreden.

1.1. Aanwervingen (statutairen en contractuelen)

1997 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Niveau 1 26 13 39
Niveau 2+ 2 4 6
Niveau 2 7 6 13
Niveau 3 3 9 12
Niveau 4 1 3 4
Totaal. ­ Total 39 35 74
1998 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Niveau 1 35 24 59
Niveau 2+ 8 ­ 8
Niveau 2 17 10 27
Niveau 3 5 5 10
Niveau 4 2 1 3
Totaal. ­ Total 67 40 107

1.2. Bevorderingen naar rangen 28, 22 en 42

1997 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Rang 28 1 1 2
Rang 22 2 2 4
Rang 42 3 1 4
Totaal. ­ Total 6 4 10
1998 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Rang 28 ­ ­ ­
Rang 22 1 1 2
Rang 42 1 1 2
Totaal. ­ Total 2 2 4

1.3. Bevorderingen naar rangen 13, 15, 16 en 17

1997 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Rang 15, 16, 17 2 4 6
Rang 13 ­ ­ ­
Totaal. ­ Total 2 4 6
1998 Mannen
­
Hommes
Vrouwen
­
Femmes
Totaal
­
Total
Rang 15, 16, 17 2 4 6
Rang 13 3 ­ 3
Totaal. ­ Total 5 4 9

2. Een eventuele wijziging lijkt voorbarig gezien de weinige afstand ten opzichte van de referentieperiode waarop de voorgestelde stuurgetallen gebaseerd zijn. Daarenboven zullen de herstructureringen voorzien in het kader van de huidige hervorming van de federale openbare diensten waarschijnlijk noodzaken dat nieuwe stuurgetallen gedefinieerd worden.