Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-34

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1108 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Reeds eind 1999 peilde ik naar het genderevenwicht in de ministeriŽle kabinetten (Vragen en Antwoorden, nr. 2-2/68-85, 1999-2000). Toen bleek dat slechts ťťn op vier stafleden van de federale kabinetten vrouwen waren.

In het licht hiervan had ik graag van de geachte minister vernomen of er reeds positieve evoluties merkbaar zijn :

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen zijn kabinet (stand van zaken in januari 2001) :

1.1. in globo;

1.2. per niveau :

1.2.1. leden niveau 1;

1.2.2. uitvoerend personeel :

1.2.2.1. op het niveau 2;

1.2.2.2. op het niveau 2+;

1.2.2.3. op het niveau 3;

1.2.3. op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs ?

2. Waren er in de loop van 2000 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen zijn kabinet ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of een contract aangeboden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te melden dat de hieronder vermelde cijfergegevens de toestand van januari 2001 weergeven wat betreft mijn kabinet van Sociale Zaken.

Totaal aantal personeelsleden werkzaam op het kabinet :

In globo : 53 waarvan 25 vrouwen en 28 mannen.

Per niveau :

Niveau 1 : 20 waarvan 5 vrouwen en 15 mannen.

Niveau 2 : 16 waarvan 11 vrouwen en 5 mannen.

Niveau 2+ : 6 waarvan 2 vrouwen en 4 mannen.

Niveau 3 : 3 waarvan 1 vrouw en 2 mannen.

Kabinetschef : 1 man.

Adjunct-kabinetscheffen : 3 mannen.

Opdrachthouder : 1 man.

In de loop van het jaar 2000 gebeurden er 5 aanwervingen bij het kabinet :

Vier vrouwen waarvan 1 in niveau 1, een in niveau 2+ en twee in niveau 2.

Een man in niveau 2+.