2-125

2-125

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het systeem van ligboxen in de varkenshouderij en het dierenwelzijn» (nr. 2-645)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - In ons land zitten 95% van de kweekzeugen opgesloten in individuele boxen, hoewel er goed functionerende alternatieve systemen bestaan.

De praktijk om hoogzwangere zeugen dagenlang op een betonnen vloer en in een stalen frame vastgeklemd te laten staan of liggen, heeft maar weinig met dierenwelzijn te maken.

Wie daaraan nog zou twijfelen, krijgt nu ook bevestiging uit wetenschappelijke hoek. In een Nederlandse doctoraatsthesis werd een model ontwikkeld om het welzijn van dieren met een cijfer weer te geven. Op een schaal van 0 tot 10 wordt het dierenwelzijn uitgedrukt. Het omstreden ligboxsysteem kreeg een score beneden de 1.

Gaat de Europese regelgeving niet nog steeds uit van een ouderwetse opvatting over dierenwelzijn? Welzijn wordt gezien als de afwezigheid van negatieve symptomen. Een dier mag geen dorst lijden, mag geen honger hebben, mag niet ziek worden en mag geen angst of chronische stress lijden, omdat dit een negatieve weerslag heeft op het productieproces. Nochtans bestaan er systemen van intensieve veehouderij die aandacht hebben voor het dierenwelzijn.

Steunt de minister het voorstel van de Europese Commissie, dat het opsluiten verbiedt van drachtige zeugen in individuele boxen?

Is zij bereid te pleiten voor het van kracht worden van dit verbod op een vroeger tijdstip dan de datum van 2012, voorgesteld door de Europese Commissie?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Al deze problemen worden behandeld op de ministerraden van Landbouw. Zij hebben in deze tot nog toe het laatste woord. Ik ben bevoegd geworden voor dierenwelzijn en ik deel deze verantwoordelijkheid met de minister van Landbouw, voor zolang de staatshervorming hem die bevoegdheid nog laat.

Ik kan u meedelen dat in de werkgroep die dit voorstel heeft voorbereid, de Belgische vertegenwoordiger altijd een maximaal diervriendelijk standpunt heeft ingenomen. Het voorstel van de Europese Commissie is mede door deze beginselvaste houding van België geïnspireerd.

Over de timing kan ik mij vandaag niet uitspreken, omdat de economische aspecten in deze sector zwaar doorwegen. Ik ben het volkomen met u eens dat dit niet het enige en laatste criterium mag zijn, maar ik denk dat er zowel in België als in Europa op dat vlak wel een en ander is veranderd. De onderhandelingen lopen echter nog steeds en de nieuwe aanpak moet wel een haalbare kaart zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de sector zich verplaatsen naar landen die het woord dierenwelzijn nog niet hebben ontdekt en staan we nog verder van wal.

Wij zetten ons dus in voor een benadering die maximaal dierenwelzijn waarborgt in een economisch verantwoorde context waarin ruimte is voor omschakeling.

(Voorzitter: mevrouw Sabine de Bethune, eerste ondervoorzitter.)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik ben blij dat onze regering ook op Europees niveau de weg bewandelt van de verzoening tussen economisch belang en dierenwelzijn.