2-119

2-119

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke sluiting van het kwartier Westakkers» (nr. 2-622)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Het personeel van het kwartier Westakkers in Haasdonk bij Sint-Niklaas protesteerde onlangs tegen een mogelijke sluiting. Als de Westakkerskazerne effectief wordt gesloten, betekent dat een zware klap voor de werkgelegenheid en de economie in de regio.

Waarom wordt de sluiting van het kwartier Westakkers overwogen? Gaat het om een rationalisering, een zoeken naar meer rendement?

Als de sluiting er effectief komt, wat gebeurt er dan met het personeel? Waarom werd er in de periode 2000-2001 nog voor een bedrag van ruim 160 miljoen geïnvesteerd in nieuwe riolering, vernieuwing van sanitaire installaties, dakbedekkingen en aanpassing van gebouwen?

Wat zal er in geval van sluiting gebeuren met het domein en de gebouwen? Blijven die eigendom van het departement Landsverdediging of worden ze verkocht?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - De budgettaire beperkingen en de inkrimping van het personeelsbestand dwingen mijn departement tot grondige studies met het oog op het behoud van een efficiënte krijgsmacht, die met maximale veiligheidsgaranties kan optreden. De studies worden verricht door verschillende werkgroepen van mijn departement en zullen waarschijnlijk tot de conclusie leiden dat er eenheden moeten worden afgeschaft en kazernes gesloten en/of gereorganiseerd. De studies zijn op het ogenblik nog niet zover dat er precieze aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. Zo lang de nieuwe structuur van de krijgsmacht en de toekomstige onderbrenging van de eenheden niet definitief is vastgelegd, ben ik niet van plan de mogelijke sluiting waarnaar mevrouw Van Riet verwijst, te ontkennen of te bevestigen. In het algemeen belang moeten de studies over de herstructurering van het leger immers in de grootst mogelijke sereniteit worden voortgezet.

Nochtans kan ik mevrouw Van Riet verzekeren dat ik met inachtneming van de krachtlijnen die de regering bij de goedkeuring van het strategisch plan in mei 2000 heeft vastgelegd, erop zal toezien dat de herstructurering coherent en op een sociaal verantwoorde manier verloopt.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Heeft de minister enig idee wanneer de beslissing over het kwartier Westakkers en over eventuele andere dossiers zal worden genomen?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Dat weet ik niet. Ik kan enkel zeggen dat het voor zulke beslissingen op dit ogenblik nog te vroeg is.