2-114

2-114

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Stuk 2-674)

Voortzetting van de algemene bespreking

De voorzitter. - De heer Dedecker verwijst naar zijn aanvullend verslag.

De heer Jacques D'Hooghe (CVP). - Vandaag wordt de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. Zoals ik reeds op 3 mei bij de eerste bespreking heb aangehaald, hierin bijgetreden door collega Thissen, vormt de goedkeuring van deze overeenkomst één geheel met de andere zes sectorale akkoorden, die op 26 februari 1999 werden geparafeerd.

In het licht van de Sabenaperikelen is het belangrijk erop te wijzen dat de goedkeuring van deze overeenkomst meteen ook de goedkeuring van de overeenkomst inzake luchtvervoer impliceert. In concreto betekent dit dat de intra-Europese landingsrechten onvoorwaardelijk aan de SwissAir Group worden toegekend, waardoor Sabena voor de hub overbodig wordt. Dit gebeurt uitgerekend op het tijdstip dat de SwissAir Group weigert waarborgen te bieden voor de uitvoering van het akkoord van april 2000 en februari 2001 en derhalve ook weigert enige verbintenis aan te gaan voor de werkgelegenheid van 11.000 Sabenapersoneelsleden en onrechtstreeks voor enkele tienduizenden arbeidsplaatsen in aanpalende sectoren. Voor deze houding stel ik in ieder geval de Belgische regering verantwoordelijk, en ook de meerderheidspartijen die hieraan hun goedkeuring hechten.

Minister Michel vindt het infantiel om druk uit te oefenen op de Zwitserse regering door de goedkeuring van deze overeenkomst uit te stellen. In de commissievergadering werd aangehaald dat SwissAir een privé-onderneming is en dat de Belgische staat bij het sluiten van het verdrag niets te maken heeft met de rol van SwissAir in Sabena. Ik vind dat argument niet infantiel, maar wel bijzonder lachwekkend.

Het privé-karakter van SwissAir moet toch sterk worden genuanceerd, vooral als we weten welke publieke aandeelhouders participeren: de Zwitserse staat, diverse Zwitserse kantons en steden. Bovendien heeft de Belgische regering enerzijds een rol te spelen bij het sluiten van verdragen, maar anderzijds kunnen we toch ook niet ontkennen dat de Belgische regering als meerderheidsaandeelhouder namens de staat onderhandeld heeft over het akkoord tussen Sabena en SwissAir.

Met de goedkeuring van voorliggende overeenkomst overhandigt de Belgische regering met de ene hand de sleutels van het Sabenahuishouden - op het gevaar af dat de meubels worden weggehaald -, terwijl ze nochtans in de andere hand een contract heeft waarvan SwissAir tot op vandaag blijft volhouden dat het niet met zekerheid zal worden eerbiedigd. SwissAir zegt ten vroegste in augustus een beslissing te kunnen nemen. De rechterhand weet duidelijk niet wat de linkerhand doet.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de Belgische staat nauwelijks enkele maanden geleden vier miljard vers belastinggeld bij Sabena heeft ingebracht. De goedkeuring van deze overeenkomst impliceert dat de SwissAir Group nu ook de nagenoeg volledige juridische zeggenschap over het Sabenapatrimonium verwerft.

Uit mijn argumenten blijkt overduidelijk dat de Belgische regering niet geloofwaardig is als ze blijft beweren dat er tussen de goedkeuring van de overeenkomst en het Sabenadossier geen rechtstreeks verband bestaat. Voor wie eraan mocht twijfelen dat de regering in dezen blijk geeft van naïviteit, raad ik aan het jaarverslag 1999 van de SwissAir Group te lezen. Het belang voor de maatschappij van de goedkeuring van de overeenkomst wordt hierin uitdrukkelijk onderstreept. Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de moeilijkheden die de Zwitsers vandaag ondervinden bij de organisatie van het intra-Europese verkeer. Met de goedkeuring van de overeenkomst geven wij de commerciële waarde van Sabena zomaar uit handen.

De parlementsleden die instemmen met de goedkeuring van deze overeenkomst, dragen samen met de federale regering de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van Sabena. De CVP-fractie verzoekt de Senaat om met het dossier voorzichtig om te springen gezien het belang voor de werkgelegenheid en de uitstraling van onze nationale luchtvaartmaatschappij voor ons land.

De CVP stelt voor de goedkeuring van het verdrag uit te stellen tot we weten wat SwissAir met Sabena van plan is. We hebben het businessplan van Sabena, dat eind april zou zijn uitgewerkt, nog niet eens gezien. Minister Daems heeft tot op vandaag in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden nog geen enkele toelichting gegeven, hoewel hij dat beloofd had. Wanneer we het verdrag in die omstandigheden goedkeuren, schrijven we een blanco cheque uit. De CVP-fractie doet dat niet.

Ik heb nog een laatste bedenking. Indien in de tweede helft van 2001 of in 2002 zou blijken dat Sabena wordt afgestoten of dat de werkgelegenheid ernstig in het gedrang komt, zal de meerderheid ongetwijfeld initiatieven nemen en resoluties laten goedkeuren om de werkgelegenheid veilig te stellen. Ik verwijs naar het Renaultdossier. Ik zal de Senaat op dat ogenblik wijzen op het gebrek aan verantwoordelijkheidszin dat vandaag aan de dag zal worden gelegd. Ik zal erop wijzen dat steunbetuigingen geen zin meer hebben als het kalf al verdronken is. De Senaat moet vandaag zijn verantwoordelijkheid op zich nemen.

De heer André Geens (VLD). - Ik wens in de eerste plaats duidelijk te maken dat elk weldenkend parlementslid de bezorgdheid van de heer D'Hooghe deelt. Ik ben er echter van overtuigd dat hij zich van tijdstip en van onderwerp vergist.

Het wetsontwerp dat wij vandaag zullen goedkeuren, heeft louter en alleen betrekking op het vrije verkeer van goederen, diensten en personen. Sabena is een privé-onderneming, met een specifiek statuut, ook al is de Belgische staat hoofdaandeelhouder. Het heeft bijgevolg geen enkele zin de goedkeuring van het wetsontwerp tegen te houden. Integendeel. We moeten, zoals de minister van Buitenlandse Zaken voorstelt, deze overeenkomst goedkeuren, omdat de voordelen groten zijn dan de nadelen. Er kan in de Senaat wel over Sabena worden gediscussieerd, maar dan op een ander ogenblik, bijvoorbeeld ter gelegenheid van vragen om uitleg. Er is ons altijd verzekerd dat er keiharde garanties zijn voor het naleven van de overeenkomsten die in het verleden gesloten zijn. Indien zou blijken dat SwissAir zijn verbintenissen niet nakomt, kunnen we een debat organiseren over de toekomst van Sabena. Indien we de overeenkomst vandaag niet goedkeuren, geven we SwissAir echter het argument in handen dat ze daardoor geen meerderheidsparticipatie kan nemen. Dat zou een vals argument zijn, want er bestaat daarover tussen België en Zwitserland geen enkel akkoord.

M. René Thissen (PSC). - Contrairement à ce qu'a dit notre collègue Geens, cette assemblée convient parfaitement pour discuter de ce problème. En effet, ce traité sera le seul d'une série de sept à être ratifié par le parlement. Quel endroit pourrait-il être le plus propice pour envisager les effets indirects du traité ?

Lorsque nous avions évoqué ce sujet, il y a quinze jours, le ministre n'avait pas accepté le report en commission sous prétexte qu'il trouvait ce renvoi infantile mais, en fait, parce qu'il n'avait pas compris que cet accord comportait aussi des effets indirects. Il avait finalement accepté que nous en rediscutions en commission, cette dernière s'étant réunie dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas.

Les réponses apportées en commission par le ministre nous laissèrent pourtant sur notre faim. Nous avons interrogé la SABENA pour savoir si des problèmes se posaient par rapport aux conventions que cette compagnie avait signées avec SwissAir. Il est évident qu'elle n'allait pas nous dire que cela susciterait des problèmes alors que SwissAir contrôle la SABENA.

Si la SwissAir s'est impliquée dans la SABENA, entreprise dont les pertes sont structurelles depuis longtemps, c'est qu'ainsi elle obtenait accès au ciel européen. C'est un élément très important qu' il ne faut pas nier.

Le gouvernement pourrait nous affirmer qu'il a pris conscience de la problématique et qu'il en tiendra compte lors de la signature des six autres traités. Nous pourrions alors prendre acte de cette déclaration. Il faut que le gouvernement s'engage à défendre les intérêts de la SABENA, qui est une entreprise importante dans laquelle l'État belge a investit encore récemment de l'argent.

N'oublions pas que, si la SwissAir décidait de se déposséder des parts qu'elle possède dans la SABENA, elle perdrait en même temps le bénéfice extraordinaire d'un accès libre au ciel européen.

Il est sans doute essentiel que ce traité soit signé. Faut-il le signer d'urgence ? Je ne sais mais je comprends qu'à la veille de la présidence belge de l'UE, le gouvernement en perçoive la nécessité. En dehors de cela, l'urgence n'a rien de pressante, notre pays n'étant pas le seul à n'avoir pas encore ratifié ce traité, les Pays-Bas s'étant abstenus.

Si nous votons ce projet aujourd'hui, le gouvernement prendra ses responsabilités. Nous redemanderons cependant des comptes si nous constatons qu'on en arriverait à céder notre dernier atout sans précaution.

Nous ne voulons pas créer d'incident avec la Suisse. Nous nous abstiendrons cependant étant donné les réserves que nous avons émises et pour inciter le gouvernement à bien défendre les intérêts belges et particulièrement ceux d'une entreprise importante.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - J'ai souhaité m'inscrire dans cette discussion car j'estime qu'il y a des abus dans la manière dont les choses sont présentées. J'ai le sentiment que certains qui émettent des critiques n'ont jamais lu cet accord ou, plutôt, les sept accords qui font l'objet d'un ensemble.

Je dirai tout d'abord à M. Thissen que si l'un de ces accords sur la circulation aérienne n'était pas ratifié, tous les autres seraient caducs en fonction de ce que l'on appelle « l'accord guillotine ».

Avez-vous déjà lu cet accord qui n'a pas pour objet le transport aérien mais la libre circulation des personnes ? Il suffit de parcourir l'annexe pour s'en rendre compte : droits des salariés, mobilité géographique, acquisitions immobilières, frontaliers indépendants, mobilité professionnelle et géographique, égalité de traitement. Vous faites donc un chantage au vote d'un traité international à propos d'un problème essentiel et sur lequel il y a lieu d'intervenir - comme l'a souligné M. Geens - mais qui est tout à fait indépendant.

On peut évidemment faire du chantage avec tout en disant que si les Suisses ne nous donnent pas de l'argent, nous n'adopterons pas le traité. À mes yeux, cette réflexion est indigne du Sénat, d'autant plus que, dans le rapport complémentaire que j'ai lu avec attention, on constate qu'aucun élément de l'accord n'a une quelconque incidence sur le problème vécu actuellement par la Sabena ; c'est clairement indiqué à la page 4 du rapport.

Il a aussi été dit que l'on oublie ce qu'attend BIAC qui gère une infrastructure essentielle et qui n'a pas intérêt à ce que la ratification de l'accord soit reportée. Finalement, on se saisit de ce problème pour en faire un événement médiatique permettant de livrer quelques réflexions, du haut de cette tribune, sur un problème fondamental sans présenter de solution. Ce lien est inacceptable. Le ministre des Affaires étrangères l'a qualifié d'infantile. Pour ma part, je dirai que c'est du chantage parfaitement inutile.

À l'évidence, le vote de ces traités ne changera rien, ni entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, ni entre les ministres compétents en matière économique, ni entre les entreprises, ni au niveau syndical ou autre. Cela ne changera rien au problème fondamental de la Sabena qui n'est pas inclus dans le traité dont nous discutons aujourd'hui.

Je comprends très bien que M. Thissen demande à différer le vote de deux ou trois semaines car il n'a pas envie que la Belgique réussisse ses six mois de présidence européenne. Puisqu'il est dans l'opposition, il ne va pas tresser des couronnes au ministre des Affaires étrangères ou à d'autres ministres. Je dis quant à moi qu'il est temps de voter. On ne peut pas se présenter à la présidence européenne avec des traités qui n'ont pas été ratifiés alors qu'ils sont dans les conditions de l'être.

Je vous assure en tout cas, messieurs les ministres, de la confiance de l'ensemble de groupe libéral qui, évidemment, votera ces traités sans la moindre réticence..

M. Philippe Moureaux (PS). - Et le FDF aussi !

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - C'est le scoop ! Il n'y a même pas eu de négociation entre le FDF et le PRL pour y arriver.

Nous voterons donc ce traité tout en ne niant pas les efforts qui devront être accomplis à l'égard de la Sabena et de tous les employés qui travaillent actuellement dans notre compagnie aérienne.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Le ministre des Affaires étrangères, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, estime à juste titre qu'il ne faut pas établir de lien entre les dossiers évoqués et le Traité sur la libre circulation des personnes ; il ne souhaite donc pas retarder l'adoption de ce dernier.

Au mois de décembre, la ratification du Traité bilatéral a été reportée parce que les parlementaires ont souhaité envoyer un signal à la Suisse concernant la manière dont étaient traités les dossiers de dommages en matière d'accidents de la route. Dans ce dossier, il ne s'agissait pas de discrimination de traitement entre citoyens suisses et non suisses mais, plutôt, de l'approche différente de la Suisse par rapport aux pays de l'Union européenne dans le traitement de ce genre de dossier.

Afin d'éliminer cette différence souvent ressentie par la personne concernée comme une discrimination, le ministre des Affaires étrangères a insisté, par l'intermédiaire de notre représentant permanent auprès de l'Union européenne, pour que le champ d'application de la quatrième directive 2026 sur les véhicules soit étendue à la Confédération suisse.

À cet égard, la Commission examine le meilleur moyen de parvenir à un accord avec la Confédération suisse qui n'a d'ailleurs pas opposé d'objection de principe.

Il y a quelques semaines, l'adoption du Traité de l'Union européenne a été reportée parce que le parlement a souhaité envoyer un signal à la Confédération suisse concernant la concertation Sabena-SwissAir. L'aviation belge, comme vous le savez, n'est pas demanderesse de ce genre de signaux. Cependant, même si tel avait été le cas, il est apparu, lors du débat en commission, que d'autres intérêts devaient également être mis dans la balance. Il est clair qu'il ne serait pas opportun de lier des dossiers sans rapport avec un traité important non seulement pour les citoyens suisses mais, également, pour les ressortissants européens et belges.

Actuellement, nous avons la certitude que les autres pays vont ratifier ce traité avec la Suisse et nous savons que, dans la plupart de ces pays, la procédure de ratification est en cours.

À quelques semaines de notre présidence, il ne serait ni responsable ni opportun de notre part de retarder encore cette affaire. Le parlement est en effet le bon endroit pour discuter, ce qui a été le cas, mais c'est également l'endroit pour décider, ce qui va être le cas.

-De algemene bespreking is gesloten.