Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-33

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1163 van mevrouw Thijs d.d. 20 februari 2001 (N.) :
Radon. ญ Aanwezigheid in woningen. ญ Reglementering.

Uit een recent onderzoek in de Belgische woningen bleek dat de aanwezigheid van het radioactieve gas radon gemiddeld 53 Bq/m3 bedraagt in tegenstelling tot in Nederland waar dit slechts 28 Bq/m3 is. Men schat op basis van metingen dat in ongeveer 10 000 Belgische woningen concentraties van 400 Bq/m3 hangen en in een duizendtal zelfs meer dan 1 000 Bq/m3. Radon is volgens experts verantwoordelijk voor meer dan de helft van de radioactieve straling die de Belg gemiddeld over zich heen krijgt. Het probleem is dat huizen als een soort stolp werken en het radongas vasthouden. Ook sommige bouwmaterialen geven radon af. Gemiddeld is de concentratie radon in huis ongeveer 10 keer zo hoog als de concentratie in de buitenlucht. Vooral bij hoge concentraties vergroot radon de kans op kander. Na tabak is radon dan ook de belangrijkste oorzaak van longkanker. Volgens wetenschappers sterven er jaarlijks 800 tot 900 Belgen aan longkanker ten gevolge van blootstelling aan radon. Ondanks deze cijfers en de risico's heeft ons land nog steeds geen wetgeving ter zake uitgewerkt. Tot op heden volgt men enkel de Europese aanbeveling (geen norm) van 400 Bq/m3 voor bestaande woningen en 200 Bq/m3 voor nieuwe woningen. Deze Europese aanbevelingen worden door internationale experts als te laks beschouwd.

Daarom de volgende vragen aan de geachte minister :

1. Tot op heden ontbreekt in ons land enige wetgeving ter zake. Zal de Belgische regering zo spoedig mogelijk een wettelijke regeling uitwerken ? Zo ja, wanneer zal deze van kracht worden ?

2. In Nederland en de USA, waar men de impact van radon allerminst onderschat, heeft de overheid sinds enkele jaren een campagne rond deze problematiek opgestart. Wat zal de Belgische overheid op dit vlak doen ? Wordt er enig onderzoek gedaan om het probleem in kaart te brengen ? Hoe zal men de inwoners informeren en sensibiliseren ?

3. Waar kunnen de inwoners met hun vragen terecht ? Bestaat de mogelijkheid om aan de overheid metingen van radon in hun woning aan te vragen ? Zo ja, wat is de gemiddelde kostprijs van een dergelijke meting en valt deze ten laste van de aanvrager ?

4. Woningen die nu worden gebouwd zijn luchtdichter dan oudere woningen, waardoor de gemiddelde radonconcentratie in woningen toeneemt. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal door radon veroorzaakte gevallen van longkanker de komende decennia met 0,34 % per jaar zal stijgen. De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie stelt een limiet van maximaal 10 Bq/m3 voor. Een zekere hoeveelheid radon blijft immers onvermijdelijk. Zal de opgelegde limiet voor radonconcentratie in nieuwbouwwoningen in de Belgische wetgeving strenger zijn dan de Europese aanbeveling van 200 Bq/m3 ? Zullen de reglementen en bouwvoorschriften (onder andere het gebruik van beton en bepaalde soorten gips) in overleg met de gewesten uitgewerkt en aangepast worden ter voorkoming van hoge radonconcentraties ?