2-107

2-107

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 AVRIL 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Georges Dallemagne au premier ministre sur «le rapport des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo et l'image internationale de la Belgique» (n° 2-575)

Question orale de Mme Sabine de Bethune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur «le rapport des Nations Unies sur les pillages au Congo» (n° 2-577)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces questions orales. (Assentiment)

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, secrétaire d'État adjointe au ministre des Affaires étrangères, répondra.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Voilà la deuxième fois que la Belgique est mise en cause à l'échelon international, par des rapports des Nations Unies relatifs aux questions d'exploitation illégale des ressources du Congo : après la question des diamants il y a un an environ, c'est aujourd'hui l'exploitation de l'ensemble des ressources naturelles qui est visée.

Quel statut et quelle crédibilité le gouvernement belge accorde-t-il à ce rapport ?

A-t-il eu connaissance du rapport préliminaire - bien plus volumineux - qui a été sérieusement expurgé dans la version publique ? Quelles sont les raisons de cette censure ?

Quelles sont les réponses que le gouvernement apporte aux éléments contenus dans ce rapport, qui mettent sérieusement en cause la Belgique et certaines entreprises industrielles belges ?

Le gouvernement dispose-t-il d'autres informations sur l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo que celles contenues dans ce rapport ? À la connaissance du gouvernement, cette exploitation illégale finance-t-elle la guerre dans les Grands Lacs ?

Le gouvernement soutient-il la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les trafics qui financent les conflits dans les Grands Lacs, afin de faire la clarté sur cette question de manière démocratique et transparente, notamment sur les liens entre les différents trafics et la Belgique ? J'ai demandé la création d'une telle commission d'enquête voici un an déjà. J'aimerais obtenir l'avis du gouvernement à ce sujet.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Het VN-rapport over de georganiseerde plunderingen in het oosten van Congo door de ex-bondgenoten van voormalig president Kabila kan als onthutsend en verhelderend worden omschreven. Niet alleen gebruikt men de financiële winsten die uit de plunderingen voortvloeien voor eigen profijt, maar ook voor het instandhouden van het conflict. Wat ons in het bijzonder verrast en aanbelangt is de lucratieve activiteit van een aantal Belgische bedrijven bij het vervoeren en verhandelen van illegaal verworven ertsen zoals coltan en kassiteriet. Ik denk in het bijzonder aan het in opspraak brengen van Sabena-cargo, maar er worden een hele reeks bedrijven genoemd.

Wat zal de houding van de regering zijn ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse landen die zich schuldig maken aan het systematisch plunderen van de ertsen, mineralen en rijkdommen van dat deel van Congo? Welke impact zal dat hebben op onze relaties met die landen? Hoe gaat de regering dat opvolgen? Welk onderzoek zal gebeuren naar de activiteiten van de genoemde bedrijven? Hoe staat de regering tegenover de uitspraken van staatssecretaris Boutmans die zei dat hij minstens een overleg nastreeft met de betrokken bedrijven? Is de minister voorstander van een embargo op koltan en andere ertsen? Wat is zijn positie vandaag over een wapenembargo voor de hele regio?

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - De eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken hebben mij gevraagd om in hun naam te antwoorden. Ik doe dit graag, niet alleen uit plichtsbesef, maar ook omdat ik vanuit mijn functie van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken nauw ben betrokken bij de evolutie in Centraal-Afrika. Ik ben er persoonlijk goed van op de hoogte. Ik volg de situatie op de voet. Dit antwoord is dus meer dan zomaar een vervanging.

Je répondrai tout d'abord aux questions du sénateur Dallemagne. Le secrétaire général des Nations Unies a en effet remis au Conseil de Sécurité, le 12 avril dernier, le rapport établi à sa demande par un groupe d'experts chargé d'examiner les activités d'exploitation illégale des ressources naturelles et des autres richesses de la République démocratique du Congo et d'étudier les liens existant entre cette exploitation et la poursuite du conflit.

Il est bien évident qu'à ce stade, il appartient en premier lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies et à ses membres de se prononcer sur ce rapport. Le gouvernement belge est pour sa part en train de l'étudier. Il s'agit d'un rapport fouillé et exhaustif et il ne s'agit pas de se prononcer à la légère sans en avoir analysé tous les aspects. Je tiens à souligner qu'il n'y avait aucun Belge au sein du groupe d'experts. Ce n'est pas un reproche, c'est une simple constatation mais il s'ensuit que nous n'avons pas connaissance de l'évolution de ce rapport et que nous n'avons pas non plus eu connaissance d'un éventuel rapport préliminaire. La rumeur indique que la finalisation de ce rapport a été plutôt laborieuse mais nous ne savons pas pourquoi et il ne s'agit pas là d'informations précises.

Le gouvernement belge n'a pas à se prononcer puisque le rapport a été commandé par les Nations Unies, a été remis au secrétaire général qui l'a soumis au Conseil de sécurité et ce sont ces instances qui se prononceront tant sur la façon dont ce rapport a été élaboré que sur son contenu.

Comme je vous le disais, le gouvernement belge analyse ce rapport et il appartiendra au Conseil de sécurité de se prononcer sur les éventuelles mesures à prendre pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Il est tout aussi évident que la Belgique prendra toutes les mesures nécessaires pour exécuter les éventuelles décisions qui seraient prises par le Conseil de sécurité.

Nous le faisons par exemple aussi dans le cadre de l'embargo portant sur toutes les activités militaires et commerciales de l'UNITA. Vous savez qu'une équipe de l'UNCTAD surveille la mise en oeuvre et le respect de cet embargo. Cette équipe était en Belgique il y a quelques mois et tous les membres du gouvernement ont pleinement collaboré ; cette équipe s'est d'ailleurs déclarée très satisfaite de la collaboration qu'elle a pu trouver auprès de toutes les instances publiques et gouvernementales en Belgique. Nous agirions de même si des mesures supplémentaires devaient être prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'égard des parties impliquées dans ce conflit.

Quant au panel qui a préparé le rapport que vous avez évoqué, les experts sont venus en Belgique et le gouvernement leur a fourni les informations qu'ils demandaient. Le groupe de travail s'est déclaré satisfait de la collaboration obtenue.

Il me semble que les Nations Unies sont l'enceinte la plus indiquée pour formuler les recommandations qui devront être suivies par l'ensemble de la communauté internationale.

Dan kom ik tot de vragen van mevrouw de Bethune. België zal alle nodige maatregelen terzake treffen in het kader van de beslissingen van de Veiligheidsraad.

In verband met de vraag over eventuele contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo, verwijs ik naar het rapport waarin duidelijk vermeld staat dat het VN-panel wel degelijk contact heeft gehad met Swiss-cargo, dat verantwoordelijk is voor de commercialisering van de cargo-ruimte van de gehele Swissair-groep. Ik wil daarmee de verantwoordelijkheid niet op een ander afwentelen, maar wel aangeven dat de commercieel verantwoordelijken voor de cargo-activiteiten wel degelijk het panel te woord hebben gestaan. Het antwoord van Sabena is inmiddels ook bekend, namelijk dat zij bij ontstentenis van enige embargo-maatregel, normaal heeft gehandeld. Mocht er een embargo worden afgekondigd, dan zal Sabena dat vanzelfsprekend, al dan niet onder de koepel van Swiss-cargo, naleven.

Wat het voorstel van mijn collega staatssecretaris Boutmans betreft, is het nuttig om op basis van de beslissingen van de Veiligheidsraad met de bedrijfswereld een dialoog op te starten over illegale exploitatie van bodemrijkdommen.

In verband met de rol die sommige personeelsleden in een aantal Westerse ambassades zou spelen wijs ik erop dat in het rapport in geen enkel verband een Belgische ambassade wordt vernoemd. Deze problematiek wordt nauwlettend door onze diensten opgevolgd en de publicatie van het rapport heeft hun waakzaamheid nog aangescherpt.

Het is genoegzaam bekend welke de intenties van de regering zijn om de geweldspiraal te stoppen. Sedert haar aantreden probeert de Belgische regering het Lusaka-vredesproces weer op gang te trekken. Dit proces omvat verschillende etappes. Een eerste etappe behelst de stopzetting van alle militaire acties en andere geweldplegingen en de terugtrekking van de troepen, zowel van de bezetters als van de bondgenoten. Een tweede etappe is het opstarten van de inter-Congolese dialoog. Het betreft een dialoog tussen de vertegenwoordigers van de diverse politieke strekkingen, maar ook van de civiele maatschappij, van NGO's, enzovoorts. Er is een beloftevolle dialoog met de huidige president van de Democratische Republiek Congo, de heer Joseph Kabila, die recent een nieuwe regering heeft gevormd. De samenstelling van die regering lijkt ons veelbelovend omdat een aantal leden ervan vastbesloten zijn in de verschillende etappes die ik heb geschetst de vrede tot stand te brengen. België verstrekt bij het conflict in Centraal-Afrika al lang geen hulp meer aan de Democratische Republiek Congo en andere protagonisten. Het verstrekt zeer zorgvuldig humanitaire hulp die de bevolking ten goede komt en die noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, kan bijdragen tot het bekostigen van de militaire inspanningen van welke zijde ook.

Tot slot wil ik alle collega's oproepen tot volgehouden aandacht en belangstelling voor Congo en zijn aangrenzende landen, waar de toestand zo tragisch is dat de neiging ontstaat zich van heel sub-Saharaans Afrika af te wenden. Het ergste wat sub-Sahara kan gebeuren is dat de honderden miljoenen mensen die daar leven worden uitgesloten van het normale internationale politieke leven en het wettelijke economische- en handelsverkeer. Het is een moeilijke oefening en ik heb in november jongstleden herhaaldelijk ervaren hoe delicaat dit wel is. Precies daarom is het essentieel dat wij elkaar zo grondig mogelijk informeren over de situatie. Als wij onze inspanningen voor de vrede bundelen zullen wij er met vallen en opstaan kunnen toe bijdragen.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

M. Georges Dallemagne (PSC). - Je remercie Mme la secrétaire d'État de sa réponse détaillée. Je tenais seulement à rappeler que lorsque nous avions mis ce sujet sur le tapis il y a un an ou deux, peu de gens s'imaginaient que ce conflit et sa poursuite dans les grands Lacs étaient en grande partie dictés par des considérations économiques, à savoir l'exploitation des ressources du Congo. Accepter de le reconnaître constitue une évolution assez notable. Il y a donc lieu de traiter de manière active ce problème qui apparaît aujourd'hui de plus en plus déterminant.

Si j'ai tenu à le signaler, c'est parce qu'il y a plus d'un an, la Belgique s'était déjà fait épingler à propos de la question des diamants et du commerce des diamants en provenance du Congo et d'Afrique centrale. À l'époque déjà, j'avais interpellé le gouvernement. Celui-ci avait finalement décidé de créer un groupe de travail mais, depuis lors, nous ne savons rien quant à ses réalisations ou ses recommandations éventuelles.

Par ailleurs, par rapport à l'exploitation de ces ressources naturelles, la Belgique et ses entreprises se voient à nouveau sévèrement épinglées, et je suis assez surpris de constater que, finalement, notre pays s'apprête à suivre les recommandations et les mesures qui seront éventuellement prises par le Conseil de sécurité. Comme si notre diplomatie devait attendre avant d'agir ! Personnellement, j'avais eu l'impression que la Belgique voulait être proactive dans ce dossier en montrant la voie à suivre en matière de prévention ou d'intervention à propos de la poursuite de ce conflit.

J'aimerais savoir si la Belgique émettra éventuellement des recommandations à l'égard du Conseil de sécurité. Peut-être ne devons-nous pas attendre ces recommandations pour prendre certaines mesures. Je tiens à rappeler que la Belgique entretient une coopération substantielle avec certains des pays qui sont durement épinglés dans ce rapport, comme l'a signalé Mme de Bethune. Je ne sais pas combien de temps la Belgique acceptera encore de coopérer de cette manière avec des pays qui, visiblement, non seulement exploitent les ressources du Congo mais, par la même occasion, poursuivent la guerre dans ce pays. L'attitude de la Belgique me paraît assez peu conforme à celle qu'elle a affichée jusqu'à présent dans cette région.

Je regrette notamment que l'idée que le Sénat se penche de manière plus substantielle sur les raisons et les motivations économiques de la poursuite de ce conflit n'ait pas reçu d'écho jusqu'à présent. Voici plus d'un an, j'ai en effet demandé la constitution d'une commission d'enquête et si je comprends que l'on ne puisse pas constituer une commission d'enquête trop large, nous aurions certainement pu consacrer à ces questions des travaux parlementaires plus approfondis. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les Nations unies se sont chargées du travail que la Belgique n'a pas voulu faire alors qu'elle est l'un des acteurs importants dans cette région du monde. Comme vous l'avez souligné, nous n'y avons pas pris part et notre implication dans ce conflit fait l'objet d'un rapport désastreux.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Inpikkend op uw conclusie, zijn we het er vanzelfsprekend mee eens dat België in Centraal-Afrika diplomatieke verantwoordelijkheid opneemt en probeert een positief proces op gang te brengen.

Ik heb wel een belangrijke opmerking bij de manier waarop deze regering dit vandaag doet. Het kan niet dat men op dit VN-rapport heeft moeten wachten om dit te ontdekken. Wanneer men als land het voortouw neemt in Centraal-Afrika, met alle actoren spreekt, bemiddelt tussen die actoren, gesprekken heeft met staatshoofden in Congo en in de regio, dan had dit probleem van systematische plunderingen toch aan de oppervlakte moeten komen. Door geen conservatieve maatregelen te nemen, door niet aan de noodrem te trekken, door geen gesprekken te voeren met de betrokken Belgische bedrijven, werd minstens de zorgvuldigheidsnorm van een goed beleid overtreden.

Ik vind het positief dat de staatssecretaris de aanbevelingen van de Veiligheidsraad zal volgen. Dat lijkt me elementair. Maar hoe is het mogelijk dat deze regering, die de ambitie heeft om de leiding te nemen van een diplomatiek proces, dit probleem niet heeft aangepakt? Het fenomeen is niet nieuw. Collega Dallemagne heeft dit aangetoond. Het kwam ook al in het Parlement aan bod.

Ik ben tevreden dat de staatssecretaris de VN-conclusies zal volgen en dat de regering een dialoog wil aangaan met de betrokken bedrijven. Maar opnieuw, dit lijken me minimale maatregelen. Men zal verder moeten gaan en een Belgisch en internationaal wettelijk kader uitbouwen met een ethische code voor bedrijven die ertsen, mineralen en andere rijkdommen invoeren uit landen in oorlog.

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, secrétaire d'État adjointe au ministre des Affaires étrangères. - Monsieur Dallemagne, vous avez évoqué la lutte contre la commercialisation de diamants en provenance de régions en conflit. Il m'étonnerait que vous ne sachiez pas que la Belgique a fait beaucoup plus que simplement mettre en place un groupe de travail qui devrait étudier les mesures à prendre. Alors que, dans un premier rapport, la Belgique avait été, à tort, désignée comme un pays plus coupable que d'autres, nous sommes aujourd'hui reconnus comme ayant pris la tête du mouvement qui consiste à mettre graduellement en place, avec les principaux acteurs des secteurs public et privé concernés, un système de certification international pour tous les diamants, et donc pas seulement ceux provenant de régions plongées dans des conflits militaires. Je suis ce dossier de très près. Je puis vous dire que l'exercice est tout sauf simple. S'il ne s'agissait pas d'une question aussi importante, je pourrais me laisser aller à quelque ironie en m'étonnant de votre étonnement quand vous constatez que les motivations économiques jouent un rôle important dans la poursuite des conflits militaires. Mais bien entendu ! Je vous prie de croire que, lors des entretiens que le ministre des Affaires d'étrangères, moi-même et d'autres protagonistes belges avons eus, nous examinons également cet aspect-là, et ce avec le plus grand soin. Je vous signale également qu'aura lieu, la semaine prochaine, à Bruxelles, une réunion d'une conférence du type « Kimberley Plus » où nous allons aller de l'avant avec la mise en place graduelle d'un système de certification d'origine des diamants. Et je vous répète que ce n'est pas simple parce que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a pas que des pays développés et que tout le monde n'est pas nécessairement animé par les mêmes motivations que nous.

Pour le moment, nous ne sommes pas membres du Conseil de Sécurité. Cela n'empêche pas d'avoir des contacts avec lui et nous en avons, notamment pour essayer d'expliciter tout ce qui se passe en Afrique centrale. Mais la situation n'y est pas toujours facile à suivre. Regardez ce qui s'est passé hier au Burundi, pendant quelques heures. La situation y est devenue plus calme mais Dieu sait pour combien de temps encore... Nous jouons donc pleinement notre rôle. Je suis persuadée que, sans la mission d'information que j'ai conduite à travers toutes les capitales d'Afrique centrales et sans les rapports qui s'en sont suivi, la mission de la MONUC n'aurait pas été prolongée au-delà du 15 décembre 2000 et que l'élargissement du mandat de cette même mission qui fait aujourd'hui l'objet d'une discussion, serait peut-être beaucoup plus difficile. Devons-nous pour autant nous mêler de chaque initiative ? Étant ce que nous sommes, nous ne pouvons nous mêler de tout. Il n'est d'ailleurs pas toujours indiqué que nous le fassions. Je vous ai signalé que, dans ce groupe d'experts désignés par les Nations Unies, il n'y avait pas de Belge. Cela n'est toutefois pas indispensable. Si ce rapport contribue à attirer l'attention du monde entier sur l'importance des facteurs économiques, sur le rôle que joue l'exploitation licite et illicite des ressources minérales et autres dans des régions entières du Congo, c'est tant mieux. Pourquoi ai-je dit que nous sommes en train d'étudier le rapport ? Parce que, même en l'ayant parcouru rapidement, il nous semble que les premiers échos qui en ont été faits dans les médias ne sont peut-être pas aussi nuancés que le demanderait une lecture exhaustive de ce même rapport.

Par exemple, pourquoi n'avoir pas parlé à Sabena Cargo alors que nous avions parlé à Swissair Cargo ? Nous voulons étudier tous ces aspects afin de nous en servir de la meilleure façon possible.

La manière dont les membres de cette assemblée tout comme les membres de la Chambre se saisissent de cette question et en débattent est du seul ressort de ces assemblées.

Le ministre Michel a dit à la Chambre - mais cela vaut aussi pour le Sénat - que nous étions disposés à entamer à tout moment un large débat sur la situation en Afrique centrale.

Enfin je précise, si besoin est, que bien évidemment ni le ministre Michel ni moi n'autorisons la moindre exportation d'armes, de matériel militaire ni même de matériel pouvant servir indirectement à des fins militaires vers aucune des nations belligérantes de la région. Cela va de soi mais, comme le dit le proverbe, cela va mieux encore en le disant.

Mevrouw de Bethune heeft gezegd dat wij de zorgvuldigheidsnorm zouden hebben overtreden. We proberen zo waakzaam mogelijk te zijn. Maar ten aanzien van een gecompliceerde situatie zoals deze in Centraal-Afrika is het aannemen van een uitgesproken houding de gemakkelijkste weg. Zo kunnen we zeggen dat we geen handel meer willen drijven met de betrokken landen. Geheel of gedeeltelijk illegale activiteiten zijn er immers meer regel dan uitzondering. Wij kunnen ons er ook niets van aantrekken. Ook dat is een gemakkelijke houding. We proberen een tussenweg te vinden, waarbij we de landen en hun bevolking trachten te helpen. Dat is moeilijk. Daarom heb ik gezegd dat elke eerlijke en verifieerbare informatie welkom is, precies om zorgvuldig te werk te kunnen gaan.

Naar aanleiding van het jongste bezoek van president Kabila aan Brussel had ik de gelegenheid om een lang gesprek te voeren met de minister van Volksgezondheid van de Democratische Republiek Congo. Hij heeft mij enkele zaken verteld over de verschrikkelijke toestand van de hygiëne in Congo.

M. le président. - Je crois, madame la secrétaire d'État, que vous avez dépassé le temps imparti pour votre réponse.

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, secrétaire d'État adjointe au ministre des Affaires étrangères. - Excusez-moi. Je me suis laissée entraîner par le sérieux du sujet. De l'entretien que j'ai eu avec le ministre de la Santé publique, il ressort que la situation est dramatique et infiniment plus grave que ce dont nous pouvions nous douter, ce qui mérite toute notre attention.

M. le président. - Je rappelle aux membres du gouvernement et du Sénat que les questions orales ne peuvent comporter plus de vingt lignes de texte et que les temps de réponses et de répliques éventuelles sont limités. Je vous demande donc d'être concis. Si le sujet réclamait de plus longs développements, il est possible de déposer une demande d'explications.