Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 970 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen. ­ Middelen. ­ Methodologie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 967 aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1493).

Antwoord : 1. Onafhankelijk van de veranderingen die het Copernicusplan met zich zou kunnen brengen en op voorwaarde dat de financiering van de acties toegestaan wordt, zouden wij volgende acties ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 2001 gerealiseerd willen zien : 2 voordrachten ­ het vaste initiatief ­ 2 projecten.

a) Twee voordrachten

De voordrachten handelen, enerzijds, over stress op het werk en, anderzijds, over ongewenste intimiteiten.

De ene voordracht behandelt de oorzaken van stress op het werk, de symptomen hiervan en de manier om deze te verminderen.

De andere voordracht behandelt de inhoud van het begrip ongewenste intimiteiten.

Begrippen als het stellen van een eigen grens en machtsmisbruik worden toegelicht. Men stelt zich vervolgens de vraag wat de gevolgen van ongewenste intimiteiten zijn voor het slachtoffer en welke invloed dit heeft op het algemeen werkklimaat. Eveneens worden afweermechanismen en strategieën om lastige collega's of chefs te weren, aangehaald. Tenslotte zal informatie worden gegeven over mogelijke procedures die slachtoffers van deze problematiek kunnen starten.

b) Vast initiatief

Een tweede actie bestaat uit de organisatie van de kinder- en jeugdopvang, die openstaat voor de kinderen van alle personeelsleden. Deze opvang wordt georganiseerd tijdens de zomervakantie en is toegankelijk voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De opvang wordt gegeven door bekwame monitoren. Inschrijven is volledig gratis.

c) Twee projecten

Voorts zullen nog twee projecten van start gaan : een project « voorbereiding op het pensioen » en een project « combinatie werk en thuis ».

Het eerste project houdt een 4-daagsprogramma in, waarin verschillende thema's zoals bijvoorbeeld huwelijksgoederenrecht, erfrecht, testament, geldbelegging, fiscaliteit, vrijetijdsbesteding en gezondheid aan bod komen. Dit wordt georganiseerd voor de pensioengerechtigde personeelsleden, de pas gepensioneerden en hun partners.

Het project « combinatie werk en thuis » vertrekt van het volgende uitgangspunt : een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden en de voordelen die dit kan opleveren voor mannen en vrouwen. Het thema communicatie loopt als een rode draad door de theorie en de concrete oefeningen van de gegeven cursus. Deze cursus omvat drie dagen.

2. Aangezien er geen apart budget is voorzien voor het gelijke kansenbeleid, wordt er geen bepaalde som begroot noch in globo, noch per post. De kosten met betrekking tot de geplande acties zullen gedragen worden door de opleidingsdienst, het secretariaat-generaal en de sociale dienst.

Concreet : de kosten verbonden met de voordrachten en de projecten zullen ten laste vallen van de Opleidingsdienst; de kosten gepaard gaande met de organisatie van de kinderopvang zullen gedragen worden door de sociale dienst; kleine onkosten zullen gedragen worden door het secretariaat-generaal.

3. De complexiteit van de structuren van het departement en de specificiteit van de behoeften van de buitendiensten maken de benoeming van 2 positieve actie-ambtenaren (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige) binnen de centrale administratie, de rechterlijke orde en de strafinrichtingen noodzakelijk.

Op termijn, zal de uitvoering van het gelijke kansenbeleid dus toevertrouwd worden aan 7 positieve actie-ambtenaren onderverdeeld als volgt :

­ centrale administratie : 2;

­ rechterlijke orde : 2;

­ strafinrichtingen : 2;

­ 1 coördinator.

Reeds 3 positieve actie-ambtenaren en een coördinator zorgen voor de opvolging van de beschreven doelstellingen.