2-105

2-105

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MARS 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sur «le coût élevé des services d'information dans le secteur des télécommunications» (n° 2-554)

De heer Jacques Devolder (VLD). - De telefonische informatiediensten zijn erg populair geworden. Iedereen heeft intussen wel eens een 0900-nummer gedraaid. Bij een dienstverlening waarop zo frequent een beroep wordt gedaan, verdient de consument niet alleen een maximale service, maar vooral ook precieze informatie over de prijs van een communicatie.

Bij 0900-nummers wordt meestal - zij het niet altijd - vermeld dat één minuut bellen 18 frank kost. Dat is juist voor wie belt met een vast toestel. Wie mobiel belt, kan echter, afhankelijk van de operator, tot 35 frank per minuut betalen. Een beetje ergerlijk wordt het wanneer de gesprekken nodeloos lang worden gerekt, bijvoorbeeld door telkens weer een andere keuzetoets te moeten indrukken vooraleer men bij de gewenste persoon terechtkomt. Het doel van dat uitspinnen van de gesprekken is duidelijk: het bedrijf dat de diensten aanbiedt, krijgt immers een deel van de gesprekskosten doorgestort.

Volgens de ethische code op informatie via telecommunicatie mogen oproepers naar nummers zoals 0902 of 0903 niet worden doorgeschakeld naar een wachtlijn, tenzij dit tegen het gewone telefoontarief gebeurt. Er is mij gesignaleerd dat sommige aanbieders van 0902- en 0903-nummers zich daar geenszins aan storen.

Wordt er effectief controle uitgeoefend op de naleving van deze regel en kunnen overtreders worden gesanctioneerd? Waarom gelden de bepalingen voor het doorschakelen naar wachtlijnen wel voor de 0902- en 0903-nummers en niet voor de 0900-nummers.

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - De heer Devolder verwijst naar een bepaling uit de ethische code van de informatiediensten, meer bepaald naar artikel 25. Deze ethische code is niet juridisch afdwingbaar. Een aantal operatoren hebben de code vrijwillig geïntegreerd in hun commerciële contracten.

Bij het opstellen van de ethische code werd geen overleg gepleegd met de operatoren. De operatoren hebben achteraf meegedeeld dat de bepaling in verband met het doorschakelen naar wachtlijnen aan het normale telefoontarief technisch niet mogelijk is.

Er worden niettemin misbruiken vastgesteld. De ethische commissie heeft daarom een omzichtige houding aangenomen betreffende de toepassing van artikel 25 van de ethische code. Flagrante schendingen van dat artikel door malafide dienstaanbieders, die de eindgebruiker opzettelijk voor lange tijd aan de lijn houden, hebben reeds tot sancties geleid. Deze veroordelingen waren echter nooit uitsluitend op artikel 25 gebaseerd. In de meeste gevallen is bij dergelijke praktijken ook sprake van substantiële schendingen van andere artikels uit de code en werden die andere schendingen aangegrepen om sancties op te leggen. De sancties zijn afhankelijk van de aard van de inbreuk en variëren van 10.000 tot 500.000 frank, een gedeeltelijke of gehele schorsing van de betreffende diensten, een schrapping van de diensten tot een totaal verbod voor het bedrijf om nog communicatiediensten aan te bieden.

De commissie was van oordeel dat vooral de hoger getarifeerde 0902- en 0903-lijnen aanleiding kunnen geven tot problemen. De klassieke 0900-lijn wordt immers veeleer gebruikt voor relatief korte toepassingen en het tarief van deze lijn ligt beduidend lager dan dat van de 0902- en 0903-lijnen.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Ik ben blij dat de gebruiker bij vermoeden van misbruik een klacht kan indienen, zij het dan niet op basis van artikel 25.