2-100

2-100

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (van mevrouw Kathy Lindekens, Stuk 2-256)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt» (nr. 2-523)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de door de minister aangekondigde nepsollicitaties» (nr. 2-531)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «goedkope HIV-medicatie» (nr. 2-533)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Financiën over «het niet-belasten van op de beurs behaalde meerwaarden» (nr. 2-529)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Justitie en aan de minister van Financiën over «de strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten» (nr. 2-521)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het vereenvoudigen van de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen» (nr. 2-525)
Mondelinge vraag van de heer Frans Lozie aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land» (nr. 2-527)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de definitie van het begrip "nettolast" zoals opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege» (nr. 2-522)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de vestiging van een drugsmuseum te Antwerpen» (nr. 2-524)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen» (nr. 2-532)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum» (nr. 2-526)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum» (nr. 2-528)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Justitie over «de gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel» (nr. 2-386)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 2-647)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (van mevrouw Erika Thijs, Stuk 2-648)

Voorstel tot terugzending

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Stuk 2-639)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen

Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten - Voorstel van de regering (Stuk 2-465)

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen - Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune c.s. (Stuk 2-483)

Bespreking

Stemmingen

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen
Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (Stuk 2-465)
Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Stuk 2-636) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (Stuk 2-637)

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-25)

Voorstel tot terugzending

Stemmingen

Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Stuk 2-412)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Stuk 2-639)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheidsvoorwaarden inzake de transporten van kernafval» (nr. 2-373)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet» (nr. 2-381)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Arbeidshoven - Activiteitenverslag