Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1046 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1035 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1321).

Antwoord : 1. Als staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken ben ik niet belast met de leiding van een departement. Ik kan u evenwel meedelen dat de interne begeleidingscommissie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen van het ministerie van Buitenlandse Zaken poogt de bevorderingskansen van vrouwen te verhogen door vorming (taalcursussen, systematische informatie over de door het opleidingsinstituut van de federale overheid georganiseerde vormingen, herhalingscursussen die in het departement worden georganiseerd tijdens de maand voorafgaand aan de examens, enz.).

Zij waakt over de toepassing van de wet van 17 juli 1997 inzake evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de strijd tegen ongewenste seksuele intimidatie, zowel in de centrale administratie als in de diplomatieke en consulaire posten, meer bepaald door erop toe te zien dat de pariteit mannen/vrouwen wordt gewaarborgd op het niveau van de vertrouwenspersonen tot wie de agenten zich kunnen richten.

Wat betreft de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel, waarover ik de voogdij uitoefen, dient gesteld dat deze instelling die autonoom is inzake zijn personeels- en rekruteringsbeleid, zijn inspanningen blijft verderzetten om meer vrouwen aan te werven op niveau 1.

2. Zoals in 1998 en 1999, werd in 2000 door het ministerie een krediet voorzien van 300 000 frank ter dekking van kleine kosten die voortvloeien uit begeleidingsinitiatieven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.