Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 964 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen. ­ Middelen. ­ Methodologie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 963 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1319).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Strategische doelstellingen 2001

1.1. Aanmoedigen van onderzoek en verspreiden van informatie over de gezondheid van vrouwen

In het verslag dat ik vorig jaar uitbracht in het kader van het regeringsrapport over de opvolging van de Peking-conferentie stond : « Wil men een duidelijk beeld krijgen van de volksgezondheid in België, dan zal men in de toekomst steeds een onderscheid dienen te maken in functie van een aantal doelgroepen (mannen/vrouwen, ouderen/jongeren, autochtonen/allochtonen). Aangezien de factor geslacht alle andere categorieën doorkruist, met andere woorden transversaal is, nemen wij ons voor deze factor mee in overweging te nemen.

Strategische doelstelling : in voorbereiding van de gezondheidsenquête 2005, wordt in 2001 de gezondheidsenquête 2001 doorgelicht op genderaspecten. Dat gebeurt aan de hand van het « instrument inzake de maatschappelijke gelijkheid van mannen en vrouwen », een instrument dat momenteel ontwikkeld wordt bij het Centrum voor bevolkings- en gezinsstudies. Door middel van dat instrument worden de technische kenmerken, het normatief kader, de leefsituatie van mannen en vrouwen binnen de diverse leefvormen, een aantal relevante thema's en domeinen (bijvoorbeeld beeldvorming, discriminatie, macht, roldoorbreking, ...) getoetst.

1.2. De zichtbaarheid van vrouwen vergroten

Vrouwen zijn in teksten en in taal over het algemeen minder zichtbaar dan mannen. Om de zichtbaarheid van vrouwen te vergroten, werd op mijn kabinet een nota uitgewerkt « Taalseksisme ... hoe vermijden ? » Daarin worden aandachtspunten en tips meegegeven aan iedereen op het kabinet die met mondelinge en schriftelijke communicatie te maken heeft.

Strategische doelstelling : de communicatie (schriftelijk en mondeling) naar buiten bevat geen taalseksismen.

1.3. Integratie van de genderdimensie in twee beleidsvoorstellen

­ Federale beleidsnota drugproblematiek. Deze nota werd onderworpen aan een emancipatie effecten rapportage (uitgevoerd door Petra Meier van de VUB). Met alle bedenkingen kon onmogelijk worden rekening gehouden omdat 1) er onvoldoende informatie bechikbaar is om dit te doen en 2) de probleemanalyse reeds enkele jaren geleden gebeurde door het Parlement. Deze parlementaire probleemanalyse gebeurde niet genderspecifiek.

Strategische doelstellingen

· Er wordt meer aandacht geschonken aan medicatie. Medicatie zal met een genderspecifieke invalshoek worden benaderd. Medicatieslikkende vrouwen vormen 3/4 van de populatie die geneesmiddelen slikken. Zij vormen een cruciaal probleem. Niet enkel omdat zij een verslaving kunnen ontwikkelen; uit onderzoek blijkt ook dat hun kinderen vaak illegale drugs gebruiken.

· De te ontwikkelen epidemiologie en evaluatie zullen genderspecifieke variabelen bevatten. Wellicht is dit een doelstelling die over meerdere jaren moet worden gespreid.

· De taal van de nota wordt aangepast : in plaats van systematisch mannelijke vormen te gebruiken zullen neutrale of dubbele termen gebruikt worden.

­ Beleidsnota « Geestelijke gezondheidszorg ». Ook op deze nota werd een emancipatie effecten rapportage uitgevoerd (door Bea Elskens, adviseur). Als uitgangspunt werd gesteld dat emancipatie een voorwaarde is voor geestelijke gezondheid. Specifieke aandacht zal daarbij besteed worden aan genderspecifieke psychologische problemen en de mogelijke oorzaken ervan. Zo komen bijvoorbeeld depressies, angst- en eetstoornissen dubbel zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.

Strategische doelstellingen

· Er is een schrijnend tekort aan goede epidemiologische gegevens met betrekking tot de geestelijke gezondheid. In 2001 zal, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en met verschillende Europese landen een diepgaand epidemiologisch onderzoek worden gevoerd bij 3 000 Belgen. Bij de verwerking van de resultaten wordt het aspect gender uitdrukkelijk meegenomen.

· De taal van de nota wordt aangepast : in plaats van systematisch mannelijke vormen te gebruiken, zullen neutrale of dubbele termen gebruikt worden.

2. Middelen

Aangezien ik er vanuit ga dat de genderdimensie in zoveel als mogelijk beleidsmaatregelen en programma's geïntegreerd wordt, werden geen aparte middelen ingeschreven in de begroting 2001 ter verwezenlijking van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen.

3.1. Wie is bevoegd ?

Op mijn kabinet is mevrouw Bea Elskens bevoegd voor de opvolging van deze doelstellingen, in de administratie werd deze bevoegdheid toegekend aan mevrouw Nelly Scheerlinck.

3.2. Methodologie

In het verslag van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie in september 1995 in Peking, heeft de regering zich geëngageerd tot :

­ per departement, het formuleren van een strategische doelstelling inzake gelijke kansen;

­ aanduiden van een verantwoordelijke op elk kabinet en in elke administratie belast met deze materie.

Overeenkomstig hiermee heeft een interkabinettenwerkgroep de strategische doelstellingen van elke minister voorgelegd aan de Ministerraad. Deze zullen definitief worden goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 19 januari eerstkomend.

De minister van Gelijke Kansen stelde een budget van 6,5 miljoen frank ter beschikking om de interkabinetten- en interadministratie-werkgroep te ondersteunen en te vormen. Dat gebeurt door middel van een « cel mainstreaming » waaraan 5 universiteiten meewerken : UCL-UIA-ULB-VUB-ULg. Deze « cel mainstreaming » heeft tot doel de personen die zich bezighouden met de strategische doelstellingen inzake gelijke kansen te begeleiden doorheen het ganse proces, met name :

­ vorming aanbieden;

­ identificatie van de specifieke situatie van mannen en vrouwen inzake de strategische doelstelling;

­ analyse en evaluatie van de impact van de voorgestelde beleidsmaatregelen en eventueel, het uitwerken van alternatieven;

­ evaluatie en verspreiding van « good practices ».