Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 980 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 981 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).

Antwoord : Als antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag kan ik haar het volgende meedelen.

1. Ik heb een bedrag van 245 miljoen frank ingeschreven in de begroting van 2001 in het kader van de voorschotten op onderhoudsgelden.

2. De opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers wordt niet apart begroot en verrekend.

Voor de uitvoering van de overeenkomst met de VZW Mentor-Escale is een bedrag van 1 750 000 frank voorzien voor de periode van 15 november 2000 tot 14 november 2001. Het bedrag zal volledig worden besteed aan personeels- en werkingskosten van deze VZW.