Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 1021 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1017 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).