2-623/4

2-623/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

8 FEBRUARI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2 (oud art. 3)

Artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof wordt aangevuld met het volgende lid :

De voorzitters en rechters van het Arbitragehof die hun ambt uitoefenen krachtens artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, genieten hun wedde overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in deze wet, en niet hun pensioen.

Art. 3 (oud art. 4)

Deze wet treedt in werking op 1 maart 2001 (...).