Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-26

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 850 van de heer Maertens d.d. 25 oktober 2000 (N.) :
Protocollaire rangorde. ­ Wetgeving. ­ Basisprincipes. ­ Beleidsopties.

De protocoldienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt de volgorde van de prominenten op officiële plechtigheden vast op basis van het Napoleontisch decreet van de 24e messidor van het jaar XII, zijnde 13 juli 1804, lang voor de Belgische onafhankelijkheid. Een decreet dat als dusdanig noch met de federale staatsstructuur, noch met de Europese eenmaking, noch met de nieuwe sociale tendensen van de 19e en 20e eeuw rekening heeft kunnen houden.

Toch werd de volgordelijst herhaalde malen herzien, het laatst in 1994, toen de voorzitters van de regionale parlementen ook hun plaats in de rangorde hebben gekregen.

Alhoewel de herhaalde aanpassingen altijd rekening hebben gehouden met de nieuwe politieke en sociale ontwikkelingen, blijven nog een aantal anachronistische « functies » in de rangorde fungeren, terwijl ook de vraag moet worden gesteld in hoever het genoemde decreet niet moet vervangen worden door een eigentijdse wetgeving, aangepast aan de gezagsopvattingen van het 3e millenium.

Graag had ik daarom van de geachte minister vernomen :

1. welke de basisprincipes zijn waarop de protocollaire rangorde vandaag is gebaseerd en op welke wijze principes kunnen worden aangepast aan de snel evoluerende gezagsopvattingen en -functies van het 3e millenium;

2. in hoever het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat daarin al dan niet wordt gerespecteerd, en op basis van welke principes;

3. of het tot de beleidsopties van de geachte minister behoort voor deze rangorde een nieuw en flexibeler wetgeving te ontwerpen. Indien dit niet zo zou zijn, waarom niet ? En zo ja, binnen welke tijdsspanne en op basis van welke principes ?