2-79

2-79

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Moties ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Georges Dallemagne (2-238) en mevrouw Sabine de Bethune (2-231) aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking», gesteld in plenaire vergadering op 16 november 2000

De voorzitter. - We stemmen over de gewone motie die voorrang heeft. (Samenspraken)

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est une motion pure et simple qui équivaut à la confiance au gouvernement.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik zal tegen de gewone motie stemmen. Ik zou immers graag het stemgedrag van een aantal collega's zien in verband met de motie die onder andere door mevrouw de Bethune is ingediend. Die motie druist volgens mij in tegen het standpunt van de CVP in het Vlaams Parlement. Ik kan akkoord gaan met een pleidooi voor een kwaliteitsvolle ontwikkelingssamenwerking op alle niveaus, maar ik vraag mij af waarom wij alleen voor een kwaliteitsvolle "federale Belgische" samenwerking moeten pleiten. Dat is trouwens een pleonasme, waarschijnlijk om heel duidelijk te zijn. Dit gaat in tegen de huidige federale bevoegdheden in ons land.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik nodig de heer Vankrunkelsven, die niet aanwezig was op het debat, uit mijn interpellatie te lezen, want dan zou hij het genuanceerde standpunt van de CVP over dit punt begrijpen.

De Senaat is uiteraard alleen bevoegd om aanbevelingen te richten tot de federale overheid. Ik heb er geen probleem mee minister Anciaux aan te moedigen om een goed beleid te voeren; ik heb dat trouwens in verschillende debatten gedaan. Zo wil ik ook hier zeggen dat ik het betreur dat minister Anciaux zijn budget voor ontwikkelingssamenwerking dit jaar heeft verminderd. Dat is ongelooflijk voor een regeringspartij die pleit voor een beter ontwikkelingsbeleid. Mijn partij betreurt dit expliciet, maar de Senaat is daarvoor niet het gepaste forum. Aangezien de vraag gesteld wordt, wil ik dit graag benadrukken.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Het zal voor de leden van de Senaat geen geheim zijn dat wij de regering steunen, vooral de wijze waarop ze bij de laatste begrotingsbespreking een substantiële verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking op federaal niveau heeft goedgekeurd.

Agalev vindt de gemotiveerde motie een duidelijkere en explicietere formulering van de wil van de regering om het federale ontwikkelingssamenwerking te stimuleren en te steunen. Om die reden zal onze fractie zich onthouden bij de stemming over de gewone motie.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Je rappelle que cette motion a pour but de soutenir le secrétaire d'État à la coopération au développement, dans ses vues sur une coopération fédérale de qualité, dans ses craintes sur la manière dont s'est engagé le débat sur la défédéralisation de ce département, quant à la manière dont la décision a été prise aux petites heures du jour et quant au fait que, par rapport à la situation actuelle, des chantiers importants ont été menés à bien.

Le secrétaire d'État essaie de mener la coopération selon des orientations qui, dans les grandes lignes, nous conviennent. Aujourd'hui, il s'agit simplement de soutenir ses efforts et de faire écho à ses craintes sur l'avenir de la coopération au développement.

Mme Marie Nagy (ECOLO). Dans la procédure parlementaire, la question de la motion pure et simple se pose comme une expression de la confiance. Dans ce cas-ci, il me semble assez difficile de pouvoir traduire le fait du soutien au secrétaire d'État comme une défiance à l'égard du gouvernement. Il serait peut-être temps que le Sénat, comme d'autres institutions d'ailleurs, réfléchisse à la question des motions pures et simples ; le système des motions motivées me semble beaucoup plus cohérent.

Mon groupe votera la motion pure et simple mais un membre soutiendra la proposition de motion motivée puisqu'il l'a cosignée.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de voorzitter, wij zouden alle stemverklaringen van de vorige zittingsperiode kunnen bovenhalen waarin senatoren, onder meer van Ecolo, herhaaldelijk pleitten voor de afschaffing van het volgens hun achterhaalde systeem van de gewone motie. Hun stelling was dat de senatoren over inhoudelijke punten dienden te stemmen, zodat ze hun standpunt duidelijk aan de bevolking konden kenbaar maken. Wij vonden dat een zeer goed voorstel en daarom hebben wij nu een met redenen omklede motie ingediend. Het verbaast mij dan ook dat Ecolo nu een diametraal tegengesteld standpunt inneemt.

M. le président. - Chaque groupe s'est exprimé. Il s'agit d'une question de justification de vote et de procédure. Nous connaissons tous les règles du jeu. Les deux motions accordent d'ailleurs la confiance au gouvernement, l'une d'une manière plus particulière, l'autre d'une manière générale. C'est une très vieille méthode que j'ai moi-même utilisée lorsque j'étais dans l'opposition, mais tout le monde sait que l'on vote d'abord les motions pures et simples.

Stemming nr. 5

Aanwezig: 40

Voor: 26

Tegen: 9

Onthoudingen: 5

-De gewone motie is aangenomen.

(Voorzitter: de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter.)