2-78

2-78

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Stuk 2-280) (Tweede behandeling)

-Het amendement nr. 79 van de heer Vandenberghe wordt verworpen bij zitten en opstaan.

Stemming nr. 1

Aanwezig: 52

Voor: 52

Tegen: 0

Onthoudingen: 0

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist in te stemmen met het wetsontwerp.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.