2-63

2-63

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het borstvoedingsverlof bij de politiediensten» (nr. 2-320)

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Op mijn vraag om uitleg over de aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten antwoordde de minister vorige week dat hij begrip had voor de moeilijkheden die sommige vrouwen ondervinden om hun beroepsleven met hun gezinsleven te verzoenen.

Hetzelfde probleem rijst ook voor mannen. Het is een uitdaging voor het beleid om ervoor te waken dat vrouwen en mannen de taken kunnen delen.

De minister verklaarde dat de statuten daarom voorzien in de mogelijkheid van de vrijwillige vierdagenweek, loopbaanonderbreking en verlof voor dwingende familiale redenen.

Dit is uiteraard een eerste stap in de goede richting, maar de onzekerheid over het gezins- en vrouwvriendelijk karakter van de nieuwe statuten blijft bij vele politie- en rijkswachtvrouwen zeer groot. De tijd dringt.

Daarom had ik graag van de minister vernomen of de vrouwelijke rijkswachters hun recht op betaald borstvoedingsverlof behouden. Het gerucht doet immers de ronde dat dit in de nieuwe statuten zou worden afgeschaft. Is dit inderdaad zo ?

Zullen de gezins- en vrouwvriendelijke regelingen in de bestaande statuten van de verschillende politiediensten behouden blijven en opgenomen worden in de nieuwe statuten ? Wordt er met het nieuwe statuut een stap vooruit of een stap achteruit gedaan?

Wordt er gewerkt aan een goede regeling, inzonderheid wat betreft de vergoeding inzake bevallingsverlof, borstvoedingsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en palliatief verlof?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je me réjouis que la nouvelle loi sur la police intégrée à deux niveaux consacre expressément le principe de l'égalité entre hommes et femmes pour l'accès aux fonctions de police, à qualités égales, bien entendu.

Vrouwelijke rijkswachters kunnen op dit ogenblik genieten van bezoldigd ouderschapsverlof indien het wordt aangewend als borstvoedingsverlof. Het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, dat eerstdaags aan de Ministerraad zal worden voorgelegd, voorziet eveneens in ouderschapsverlof en onder dezelfde voorwaarden als voor de federale ambtenaren. Dit ouderschapsverlof is echter onbezoldigd.

De verlofregelingen zoals opgenomen in voornoemd koninklijk besluit, zijn gelijklopend met de bestaande verlofregelingen in het openbaar ambt met inbegrip van dezelfde vrouw- en gezinsvriendelijke maatregelen.

De thans bestaande regeling van deeltijds werken voor de personeelsleden van de gemeentepolitie is niet opgenomen in het koninklijk besluit.

De toekomstige regeling zal voorzien in bevallingsverlof, loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, vaderschapsverlof als omzetting van het bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij en niet-bezoldigd palliatief verlof.

Tout cela confirme l'intention de consacrer le principe d'égalité, tout en tenant compte de la situation particulière des femmes.

J'ai d'ailleurs rencontré ce matin, à la demande de la présidente de la commission de l'Intérieur, des policières algériennes que j'ai trouvées très compétentes, très dynamiques et de surcroît, compte tenu de la situation qui règne dans leur pays, très courageuses. Je suis tout à fait convaincu que les femmes ont une place importante à occuper dans nos services de police.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik wil op twee punten repliceren.

Inzake borstvoedingsverlof zal het nieuwe statuut dus minder voordelig zijn dat het huidige statuut. Vrouwelijke rijkswachters hebben vandaag, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, recht op borstvoedingsverlof met behoud van 100% van hun loon. Het algemene recht op ouderschapsverlof voorziet hierin niet. Als redelijke tussenstap zouden politievrouwen minstens moeten kunnen genieten van het borstvoedingsverlof dat vandaag geldt voor risicovolle beroepen of sectoren en dat voorziet in het behoud van 60% van het loon.

Het gewone stelsel van ouderschapsverlof in het openbare ambt geeft recht op een forfaitaire vergoeding van 17.000 frank per maand, wat veel minder is dan in de risicosectoren.

Zodoende schiet de minister tekort op het vlak van de elementaire vrouwen- en kinderrechten. In onze samenleving dient borstvoeding mijns inziens te worden aangemoedigd.

Verder zullen politiemensen terecht een beroep kunnen doen op een vier-vijfdenarbeidsregeling. Waarom wil de minister niet verdergaan en ook halftijds werk toelaten? De huidige teksten voorzien niet in deze mogelijkheid. Politiepersoneel in andere landen heeft hierop wel recht. Ik denk aan het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Ierland. Ook de gemeentepolitie van bij voorbeeld Charleroi en Stekene hebben hierop recht. Ook in dit verband wordt de sociale klok dus achteruit gezet.

Ik roep de minister op om het verzoenen van arbeid en gezinsleven bij de politie, meer sociale wind in de zeilen te geven.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Les statuts que j'ai négociés avec les syndicats comportent des avancées importantes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. D'ailleurs, un certain nombre de mesures ont été généralisées. En ce qui concerne le congé d'allaitement, à l'avenir, la police locale bénéficiera également de mesures qui, jusqu'à présent, étaient réservées à la gendarmerie.

Je suis prêt à tout, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, à condition de respecter le caractère opérationnel des corps de police. Nous avons déjà pris une initiative importante en ouvrant la possibilité de recourir à la semaine de quatre jours, mais à des conditions strictes du point de vue du fonctionnement des corps de police. Ceux-ci doivent fonctionner 24 heures sur 24 et être capables de répondre à toutes les demandes d'intervention. Il faut donc être extrêmement prudent en ce qui concerne les possibilités de travail à temps partiel qui risquent de désorganiser certains services, particulièrement les moins importants, où l'on a besoin de la totalité de l'effectif et, surtout, de son entière et totale disponibilité.