Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-19

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 418 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

Het behoort tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid, aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven, in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van gezinsvriendelijke dimensie van uw beleid.

Antwoord : Deze vraag werd gesteld aan mijn voorganger, de heer Rudy Demotte. Niettemin kan ik het geachte lid, in antwoord op haar vragen, volgende inlichtingen meedelen.

Er zijn geen middelen ingeschreven in mijn begroting van 2000 voor specifieke gezinsvriendelijke beleidsmaatregelen.

Het consumentenbeleid dat ik, samen met de minister van Consumentenzaken, voer, heeft uiteraard een onmiskenbare gezinsdimensie. Een niet nader te bepalen gedeelte van de begrotingsmiddelen komt zo onrechtstreeks het gezinsbelang ten goede.