2-54

2-54

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 8 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde niet vergunde doortocht van het snelheidsparcours in de Belgian Ypres Westhoek rally door de dorpskom van Haringe (Poperinge)Ľ (nr. 2-283)

De voorzitter. - De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn, antwoordt namens de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Van 23 tot 25 juni aanstaande vindt de Belgium Ypres Westhoek rally opnieuw plaats.

Reeds maanden geleden vernamen de inwoners van het dorp Haringe dat de rally hun dorpskom zou doorkruisen, maar officieel was dit niet bekend. Enkele dagen geleden kregen ze een brief waarin de organisatoren meedelen dat hun straat op zaterdag, 24 juni van 13.30 uur tot middernacht voor alle verkeer gesloten zal zijn wegens de doortocht van een snelheidsparcours, wat volgens het ontwerp van roadbook inderdaad het geval is.

Op 19 april schreven de bewoners in dit verband een brief aan minister Durant, die hem naar minister Duquesne heeft doorgestuurd. Na twee maanden hebben ze evenwel nog steeds geen officieel bericht ontvangen.

In de hoofdgemeente Poperinge bestaat geen politiereglement in dit verband. Naar het blijkt werd door de organisatoren ook geen aanvraag ingediend voor een doortocht door de dorpskom en daarenboven werden de bewoners niet persoonlijk verwittigd.

Ik wijs erop dat ik niet voor het eerst aandacht vraag voor deze problematiek. Steeds weer moet ik vaststellen dat geen gevolg wordt gegeven aan de vragen van de inwoners en dat op onprofessionele manier met de organisatie van de verkeersreglementen terzake wordt omgesprongen. Dat er in dit geval een zwaar ongeval kan gebeuren, is dan ook niet moeilijk te begrijpen. Dan heb ik het nog niet over de ecologische gevolgen van een snelheidsparcours in een rustig en lief dorpje.

Graag had ik vernomen of het snelheidsparcours de dorpskom al dan niet doorkruist, of hierbij werd voldaan aan de wettelijke reglementeringen en of in de noodzakelijke vergunningen werd voorzien binnen de wettelijk vastgelegde termijn. Voorts wens ik ook te weten of de veiligheidsvoorwaarden wel worden nageleefd.

Is de minister in negatief geval bereid de burgemeester erop te wijzen dat de straten niet mogen worden afgesloten, aangezien de snelheidsritten van de rally er wettelijk niet mogen plaatshebben?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - In eerste instantie was het de bedoeling dat de start van de klassementsproef Watou binnen de bebouwde kom van Haringe zou worden gegeven. Hiervoor was echter geen afwijkingsaanvraag ingediend door de burgemeester van de gemeente Poperinge bij de commissie voor de veiligheid bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's. Dit is nochtans vereist volgens artikel 7, ß 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.

Dit werd als dusdanig meegedeeld aan de burgemeester van Poperinge en aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, waarop de burgemeester besloten heeft de start van het parcours buiten de bebouwde kom te laten plaatshebben. Met andere woorden, het parcours zal niet binnen de bebouwde kom van Haringe lopen.

Daarenboven heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de politie van Poperinge vernomen dat de vertegenwoordiger van de organisator de bewoners van te veel straten heeft ingelicht dat hun straat tijdens de rally zal worden afgesloten.

Vanmiddag zal de organisator dan ook op het matje worden geroepen om hem ertoe te bewegen een rechtzetting te verspreiden onder de buurtbewoners van de straten die ten onrechte een bericht hebben ontvangen dat de straat wordt afgesloten.

Voor het parcours van de klassementsproef Watou blijken de vereiste veiligheidsmaatregelen te zijn nageleefd. Zo werden de noodzakelijke provinciale en lokale coŲrdinatievergaderingen belegd, werd een roadbook opgemaakt met de vereiste vermeldingen en heeft de gemeenteraad van Poperinge op 25 mei jongstleden het politiereglement goedgekeurd.

Het antwoord op de eerste vraag maakt dat de tweede vraag niet meer relevant is.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Ik dank de minister voor het afdoende antwoord. Daaruit blijkt hoe slordig wordt omgesprongen met de organisatie van moeilijke evenementen, zoals een rally met snelheidsparcours door dorpskommen. Ik wil de minister dan ook vragen streng toe te kijken. We hebben al vaker meegemaakt dat er bij dergelijke wedstrijden ongelukken gebeuren. Bovendien behoren de rust en de stilte tot de belangrijkste waarden van dergelijke landelijke gebieden. Als deze in een zomers weekend op allerlei manieren worden verstoord, dan vragen we ons af wat nog de waarde is van deze landelijke gebieden. Ik zal de minister in elk geval de fameuze brief doorspelen.