2-46

2-46

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Benoemingscommissies voor het notariaat - Ontslag en vervanging van een lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de eerste minister over «de publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen» (nr. 2-254)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de positie van de vrouw in Afghanistan» (nr. 2-256)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «zijn recente verklaringen over de intergouvernementele conferentie» (nr. 2-258)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving» (nr. 2-250)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid van de Ieperse Rally 2000» (nr. 2-252)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Justitie over «de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg» (nr. 2-240)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het beslag door onderzoekrechters op medische dossiers» (nr. 2-257)
Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan de minister van Justitie over «de toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land» (nr. 2-259)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën over «BTW-heffing op digitale producten» (nr. 2-255)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de drinkwaterprijs in Vlaanderen» (nr. 2-249)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-258)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-14)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Stemming

Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-281) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Stemming

Regeling van de werkzaamheden

Stemming

Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties» (nr. 2-133)

Vraag om uitleg van de heer Alain Zenner aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden» (nr. 2-126)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis» (nr. 2-136)

Samenstelling van commissies

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Verzoekschriften
Handelspraktijken en bescherming van de consument
Europees Parlement