Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-13

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 432 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. ≠ Aandacht in 1999. ≠ Ter beschikking gestelde middelen.

We moeten vaststellen bij het lezen van het federaal regeerakkoord dat er nergens expliciet aandacht is voor het gezin. Nochtans vormen het gezin in haar diverse leefvormen als de ruimere familie de hoeksteen van de maatschappij.

Beleidsaandacht voor het gezin is bovendien noodzakelijk aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen. In het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind wordt het gezin niet alleen erkend als de kern van de samenleving, maar ook als de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder.

Het behoort dan ook tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid.

Graag had ik dan ook van een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Was is de gezinsdimensie van uw beleid ? Wat zijn de raakvlakken tussen uw bevoegdheden en het gezin ?

2. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u sinds uw aantreden in de regering in juli 1999 genomen, ter bevordering en ondersteuning van het gezin in haar diverse leefvormen, en met welk resultaat ?

3. Worden gezinnen op een actieve manier (door overleg of door het geven van advies) betrokken bij het beleidsvoorbereidend werk binnen uw departement ?

4. Hoeveel middelen werden ingeschreven, in de begroting van 1999 binnen uw bevoegdheidsdomein, in globo en per post, ter ondersteuning van het gezin ?

5. Hoeveel werd in 1999 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering en ondersteuning van het gezin binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : 1. Er is eigenlijk geen sprake van een rechtstreeks verband tussen het gezinsbeleid en mijn bevoegdheden. De spoorwegtarieven hebben echter een weerslag op de toegang van de gezinnen tot het openbaar vervoer. Dat is de reden waarom er een aantal formules bestaan die de toegankelijkheid van de treinen voor gezinnen op de ene of andere manier bevorderen.

2. Behalve de formules die al bestonden, ben ik via een bijvoegsel bij het beheerscontract aan het onderhandelen over de volgende maatregelen die een weerslag hebben op de families :

≠ gratis vervoer voor begeleide kinderen tot 12 jaar (in plaats van 6), zodat een koppel met twee kinderen maar twee vervoerbewijzen meer betaalt (eventueel met een prijsreductie, dankzij andere tariefformules);

≠ een prijsreductie voor schoolabonnementen, wat uiteraard een rechtstreekse weerslag heeft op het budget van gezinnen met kinderen.

3. De raadpleging is niet geÔnstitutionaliseerd.

4. De twee voornoemde specifieke maatregelen hebben een krediet van respectievelijk 57,5 en 71 miljoen frank gekregen voor het jaar 2000.

5. Deze maatregelen zullen slechts van toepassing zijn vanaf 2000. De andere tariefreducties van de NMBS zijn ofwel van commerciŽle aard, zonder weerslag op de staatsinterventie, ofwel inbegrepen in de totale toelage voor de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst.