2-39

2-39

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 6 APRIL 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludwig CaluwÚ aan de eerste minister over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-214)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-215)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-216)
Mondelinge vraag van de heer Frans Lozie aan de eerste minister over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-217)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de eerste minister over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-218)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Moureaux aan de eerste minister over źde interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel╗ (nr. 2-219)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over źde controle op en het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in voeding╗ (nr. 2-200)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over źde gezondheidsproblemen van de hulpverleners die ingesprongen zijn bij de brand in de pesticidenfabriek Protex╗ (nr. 2-208)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over źde chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeriŰle besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten╗ (nr. 2-210)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over źhet uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe privacywet╗ (nr. 2-211)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Justitie over źde achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie╗ (nr. 2-213)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over źhet inschakelen van de leden van de BOB in de nieuwe ge´ntegreerde politie en de bezoldigingsregeling van de leden van het CBO╗ (nr. 2-212)

Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (Stuk 2-374)

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (van de heer Armand De Decker c.s., Stuk 2-384)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-239)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 2-373)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in BelgiŰ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997 (Stuk 2-359)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997 (Stuk 2-360)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 (Stuk 2-364)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 (Stuk 2-366)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (Stuk 2-374)

Uitslag van de geheime stemming over de benoeming van de effectieve leden

Stemmingen

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (van de heer Armand De Decker c.s., Stuk 2-384)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-239)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 2-373)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in BelgiŰ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997 (Stuk 2-359)
Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997 (Stuk 2-360)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 (Stuk 2-364)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 (Stuk 2-366)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vraag

Mondelinge vraag van de heer RenÚ Thissen aan de minister van FinanciŰn over źde belasting op renten uitgekeerd na een arbeidsongeval╗ (nr. 2-188)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van FinanciŰn over źde toepassing van de wet op de ecotaksen op de drankkartons╗ (nr. 2-111)

Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat (Stuk 2-374)

Uitslag van de geheime stemming over de benoeming van de plaatsvervangende leden

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van FinanciŰn over źde dekking van de Delcrederedienst voor export naar en investeringen in Congo╗ (nr. 2-118)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige ge´ntegreerde politie╗ (nr. 2-116)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over źde omzetting van de Europese richtlijn inzake legbatterijen voor kippen╗ (nr. 2-109)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde toestand in TsjetsjeniŰ╗ (nr. 2-117)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus╗ (nr. 2-119)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Non-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - PrejudiciŰle vragen
Arbitragehof - Beroep
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Economische Overheidsbedrijven
Verzoekschriften
Europees Parlement