2-38

2-38

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 30 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het politieoptreden tegen Georgiėrs in Antwerpen» (nr. 2-110)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - In de Senaatscommissie die tijdens de vorige zittingsperiode de georganiseerde misdaad onderzocht, zijn heel wat hoorzittingen gehouden. Tijdens die hoorzittingen, onder andere met de Antwerpse burgemeester, de hoofdcommissaris en verschillende magistraten, werden de senatoren geconfronteerd met de problemen rond twee criminaliteitspolen in Antwerpen, de Pelikaanstraat en het Falconplein. Daarbij werd gemeenzaam de term "families van Georgische joden" gebruikt. Daarom verwijs ik naar de "Georgiėrs". De recente gebeurtenissen tonen inderdaad aan dat een zestal families de touwtjes in handen houden van alle namaakgoederen, van textiel tot goud en edelstenen.

De Antwerpse politie greep lang geleden al in aan de Pelikaanstraat, toen een deel van de handelaars als gevolg van werken aan het Centraal Station moest vertrekken en overgebracht werd naar wat men de goudcontainers is gaan noemen. Ze kregen alleen een toestemming om te verhuizen als ze met alle wetten in orde waren. Politie, parket, fiscale inspectie, sociale inspectie en NMBS werkten toen samen. Dat heeft tot resultaten geleid, alvast voor diegenen die moesten verhuizen.

Er bleven toen nog wel handelaars over. Nu is tegen die laatste groep ook opgetreden, blijkbaar met recht en reden. Vandaag lees ik immers in de krant dat sommige handelaars die nu naar nieuwe containers moeten verhuizen, de leverancier van die containers bedreigen. Ik vrees dat dit gedaan wordt uit angst voor de verscherpte controles.

Die angst bleek ook tijdens de inspectie van enkele weken geleden. Toen zorgde een gsm- telefoonpiramide ervoor dat in korte tijd aan de Pelikaanstraat een tweehonderdtal "familieleden" van het Falconplein aanwezig waren. De beide buurten zijn dus volledig met elkaar verbonden, zoals het verslag over de georganiseerde criminaliteit aantoont.

Zal de minister aanbevelen om de controles onverpoosd voort te zetten, ondanks de bijna infame beledigingen aan het adres van de politieagenten? De minister zal ook wel op televisie gezien hebben hoe iemand verklaarde dat al die politieagenten nazi's waren en aan Berlijn 1938 deden denken.

Zal de minister overleggen met zijn collega's van Sociale Zaken en van Binnenlandse Zaken opdat de handelszaken die een loopje nemen met onze regelgeving, volledig en definitief worden gesloten? Nu krijgen ze immers permanent uitstel en kunnen ze hun malafide praktijken telkens opnieuw voortzetten, zij het onder andere benamingen.

Aan de tweede criminaliteitspool, het Falconplein, werd opgetreden door rijkswacht en parket. Uit hun bevindingen bleek dat 15 van de 125 handelaars in orde zijn met de regelgevingen. In de loop van de voorbije maanden werden daar al tonnen namaakgoederen in beslag genomen, waarvan het grootste gedeelte na een vonnis werd vernietigd.

Kan de minister de namaakkinder- en dameskleding die na vonnis moet worden vernietigd, niet ter beschikking stellen van organisaties die minderbedeelden van kleding voorzien? Ik denk daarbij aan een systeem waarbij wel het label vernietigd wordt, of een systeem waarbij de zogenaamde merkkledij onherkenbaar wordt gemaakt. Het is toch wraakroepend dat organisaties zoals Moeders voor Moeders in Antwerpen, waar dagelijks lange files moeders met kinderen voor de deur staan, kleding moeten bijeenbedelen, terwijl na een vonnis tonnen namaakkleding worden verbrand of vernietigd. Ik pleit voor een labelvernietiging, maar ik pleit zeker niet voor een totale vernietiging. Het zou de handelaars volgens mij nog erger schaden indien hun kleding benut wordt zonder dat zij er enige winst hebben kunnen uit halen.

Aan het Falconplein beperken de invallen zich meestal tot de handelszaken zelf, omdat de politiediensten geen huiszoekingsbevelen hebben voor alle huizen op dat plein. Bij de inval wordt ook gezocht naar huurcontracten om eventueel stockeringsplaatsen van namaakgoederen te kunnen lokaliseren. Hierbij wordt uitgegaan van onze cultuur, die dergelijke huurcontracten tot een vaste gewoonte of zelfs verplichting maakt. In de buurt is echter bekend dat die goederen opgeslagen zijn in panden die "handje contantje" worden gehuurd en waarover geen enkel document bestaat, zodat er nooit een huiszoeking kan worden gedaan. De verdiepingen boven bordelen bijvoorbeeld zijn onverhuurbaar en worden als opslagruimte gebruikt.

Twee uur nadat rijkswacht en parket, daarom richtte ik mij ook tot de minister van Binnenlandse Zaken, uit een handelszaak tonnen goederen buitenhalen, opent die winkel opnieuw. Langs de achterdeur halen ze onmiddellijk een nieuwe voorraad uit de bovenverdiepingen van de bordelen, zodat ze hun handel haast onmiddellijk kunnen voortzetten. Er schort dus een en ander aan het bestaande controlesysteem en ik vraag mij af hoe dat kan worden verholpen.

Ik ben mij bewust van de meerprijs die eventueel zal moeten worden betaald om die controles voort te zetten. Tijdens de razzia's in de Pelikaanstraat van enkele weken geleden werd duidelijk hoeveel een en ander kost. Wanneer iemand naar de politie stapt om te melden dat hij op de De Keyserlei namaakgoederen heeft gekocht, is het voldoende dat twee agenten, eventueel zelfs met de fiets, zich ter plaatse begeven om een verhoor af te nemen. Wanneer dezelfde melding komt voor de Pelikaanstraat moeten onmiddellijk twee pelotons politieagenten en rijkswacht, eventueel met spuitkanonnen, worden ingezet om daar, in opdracht van het parket, hetzelfde verhoor af te nemen.

Zal de minister, ondanks de meerkosten, eindelijk werk kunnen maken van de definitieve sluiting van de malafide handelszaken? Zal hij de controle op de andere zaken voortzetten, bijvoorbeeld in het licht van de bedreigingen aan de leverancier van de goudcontainers waarover wij vandaag iets vernamen?

Ik stel al die vragen in de hoop dat Antwerpen zich ooit van het imago van namaakmetropool zal kunnen ontdoen en dat de criminaliteit in Antwerpen ooit zal kunnen worden teruggedrongen.

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - De heer Verreycken stelde deze vragen ook aan de minister van Binnenlandse Zaken. De Antwerpse politie heeft meegedeeld dat de politie-interventie plaatsvond in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De minister van Binnenlandse Zaken vindt dan ook dat ik het antwoord moet verstrekken.

Om de nodige inlichtingen te kunnen inwinnen heb ik contact opgenomen met de procureur-generaal te Antwerpen. Volgens het parket van Antwerpen zullen in de toekomst nog controles worden uitgevoerd. Deze controles worden multidisciplinair aangepakt. Dit betekent dat naast rijkswacht en politie ook het parket, de sociale inspectie en de dienst Vreemdelingenzaken samenwerken om de namaak van textiel, elektronica, juwelen, uurwerken en goud en de verkoop van deze illegale goederen aan te pakken. De initiatieven, die reeds enige jaren geleden werden genomen, worden op geregelde tijdstippen herhaald en zijn het gevolg van de parlementaire onderzoekscommissie die zich in de Senaat over de georganiseerde misdaad heeft gebogen.

De procureur-generaal heeft mij echter ook medegedeeld dat de recente controles niet gebeurd zijn in het kader van een gerechtelijk onderzoek en dus niet werden bevolen door een onderzoeksrechter. Voor nadere toelichtingen zal de heer Verreycken zich dus toch nog moeten wenden tot de minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Verreycken vroeg waarom de in beslag genomen goederen niet worden verdeeld onder organisaties voor hulpbehoevenden in plaats van ze te vernietigen. De wet inzake namaak bepaalt wat met dergelijke goederen moet gebeuren. De vernietiging gebeurt trouwens niet op initiatief van de parketten of van mijn departement, maar wordt bevolen in een vonnis en geschiedt dus op basis van de uitspraak van de rechterlijke macht. Als minister van Justitie kan ik dan ook geen andere bestemming aan de goederen geven. Alleen een wet kan een maatschappelijk juister antwoord op deze problematiek geven, zodat de goederen niet langer in het vaste handelscircuit terechtkomen, maar ze toch na het verwijderen van de merknaam een andere bestemming kunnen krijgen.

De onderhandse verkoop en verhuring die op het Falconplein en in de Pelikaanstraat dagelijks plaatsvinden, zullen via een verscherpte controle door de nieuwe procureur des Konings te Antwerpen worden aangepakt. De parketten zullen aan de politiediensten nieuwe instructies geven die een einde moeten maken aan deze illegale praktijken. Ik hoop dan ook dat de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de praktijk zullen kunnen worden omgezet.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Uiteraard dank ik de minister voor zijn uitgebreide antwoord. Ik zal niet nalaten me inderdaad tot de minister van Binnenlandse Zaken te wenden voor die punten waarvoor de minister van Justitie mij doorverwijst. Ik hoop dat "stuntoptredens" van hele groepen agenten voortaan tot het verleden behoren en dat de verhooropdrachten, die heel vaak uitgaan van een onderzoeksrechter, kunnen worden uitgevoerd door enkele politieagenten. Het inschakelen van hele pelotons betekent tenslotte voor de stedelijke begroting ook een enorme last, die we dan aan de misdadigheid in Antwerpen te "danken" hebben.

- Het incident is gesloten.