2-38

2-38

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 30 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana» (nr. 2-201)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana» (nr. 2-204)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de stomapatiënten»
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de officiële opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen» (nr. 2-198)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verspreiding van de P90 en andere oorlogswapens» (nr. 2-199)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie» (nr. 2-205)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de vordering van lokalen in het kasteel van Sclessin voor Euro 2000» (nr. 2-206)

Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden «behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen» op te heffen - Voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s. (Stuk 2-318)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het sociaal statuut van de lokale verkozenen» (nr. 2-102)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken» (nr. 2-101)

Regeling van de werkzaamheden

Stemming

Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden «behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen» op te heffen - Voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s. (Stuk 2-318)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het logo voor milieubewuste teelt» (nr. 2-107)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «het politieoptreden tegen Georgiërs in Antwerpen» (nr. 2-110)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «de federale recuperatie op tal van Vlaams bevoegdheidsterreinen» (nr. 2-113)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de hervorming van het ABOS» (nr. 2-108)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Ontwikkelings-samenwerking over «zijn actieplan voor een coherente samenwerking met de democratische republiek Congo» (nr. 2-114)

Vraag om uitleg van de heer Mohamed Daif aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie» (nr. 2-103)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Non-Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Vaste nationale cultuurpactcommissie