2-32

2-32

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 2 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over źde correcte interpretatie van de wetgeving en de reglementering inzake tewerkstelling en arbeid╗ (nr. 2-162)
Mondelinge vraag van de heer RÚginald Moreels aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde schendingen van de mensenrechten in TsjetsjeniŰ╗ (nr. 2-161)
Mondelinge vraag van de heer Theo Kelchtermans aan de minister van Landsverdediging over źde verhuizing van de militaire luchthaven van Melsbroek╗ (nr. 2-166)
Mondelinge vraag van de heer Paul Galand aan de minister van Landsverdediging over źde voorzorgsmaatregelen als gevolg van de grotere risico's die de Kfor-militairen thans in Kosovo lopen╗ (nr. 2-169)
Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van FinanciŰn over źde termijn die vanaf het aanslagjaar 1999 van toepassing is voor het indienen van een bezwaarschrift betreffende de vennootschapsbelasting╗ (nr. 2-159)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde wateroverlast op 4 en 5 juli 1999 in het zuiden en het oosten van de provincie Limburg╗ (nr. 2-160)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000╗ (nr. 2-163)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over źde oplevering van het Telerad-systeem╗ (nr. 2-168)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over źde maatregelen die de regering zal nemen om ademhalingsproblemen bij kinderen aan te pakken╗ (nr. 2-164)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over źhet taalgebruik bij de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis╗ (nr. 2-158)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over źde verkoop via het internet in BelgiŰ╗ (nr. 2-167)
Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over źde discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten╗ (nr. 2-170)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Franšois Istasse aan de minister van Justitie over źde oprichting door de kerkelijke overheid van een interdiocesane commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties╗ (nr. 2-171)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŰ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (Stuk 2-252)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (Stuk 2-329)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over źde naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid╗ (nr. 2-56)

Vraag om uitleg van de heer Didier Ramoudt aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over źde maatregelen tegen de geluidshinder voor de luchthaven van Zaventem en hun toepasbaarheid op de regionale luchthavens╗ (nr. 2-75)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-JosÚ Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over źde prioriteiten van de regering in verband met het gewestelijk expressnet (GEN)╗ (nr. 2-76)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over źde kosteloze begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de provinciale verkeerseenheden van de rijkswacht╗ (nr. 2-77)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig CaluwÚ aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over źde rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer╗ (nr. 2-85)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - PrejudiciŰle vragen