2-30

2-30

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de gevolgen van haar besluit om, vanaf 1 april 2000, de voorschriften inzake ruiten van voertuigen te wijzigen» (nr. 2-156)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Op 6 januari 2000 ontving de afdeling Bedrijfsvoertuigen van het departement een nota waarin wordt gestipuleerd dat vanaf 1 april 2000 autoruiten met de markering AS1-AS2-AS3 niet meer mogen worden gebruikt. De nota verwijst naar artikel 58 van een koninklijk besluit van 15 maart 1968. Deze nota zal zeer nare gevolgen hebben voor de kleine zelfstandigen die gespecialiseerd zijn in de directe invoer van Amerikaanse voertuigen. De meeste Amerikaanse voertuigen hebben immers ruiten met deze markering en op de Europese markt is er geen vervangglas. Op de bevoegde dienst heeft men mij gemeld dat deze nota van hogerop is opgelegd.

Zijn er objectieve criteria die deze nota rechtvaardigen? Heeft de minister terzake een beoordelingsbevoegdheid? Zo ja, waarom wordt er pas in 2000 opgelegd een koninklijk besluit van 1968 na te leven? Of moet ons land zich schikken naar een Europese richtlijn? Is de minister op de hoogte van de gevolgen van dit besluit voor de sector en wil of kan ze daar iets aan doen?

Mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer. - De nota van 6 januari waarnaar mevrouw Van Riet verwijst, is een werkdocument dat als eerste aanzet diende voor interne werkvergaderingen van de technici van de betrokken diensten van mijn administratie. Daarom kan noch de inhoud noch de vooropgestelde datum van inwerkingtreding als definitief worden beschouwd. Integendeel! Zowel de opportuniteit, de haalbaarheid als de praktische uitwerking van de richtlijn worden nog bestudeerd. De Europese Unie heeft recentelijk een internationaal akkoord van 25 juni 1998 ondertekend waardoor de reglementering van de autoruiten binnenkort op mondiaal niveau wordt vastgelegd. Het lijkt me dus niet opportuun nu Amerikaanse voertuigen met dergelijke autoruiten te weigeren. De richtlijnen zoals bepaald in de nota van 6 januari 2000, zullen dus niet worden toegepast.