Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 412 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 408 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 445).

Antwoord : De begroting bevat geen aparte kredieten met betrekking tot deze materie. Er is geen afbakening van de middelen die besteed worden aan bevordering en ondersteuning van het gezin. Maar het is wel zo dat in de materies behorend tot mijn bevoegdheidsdomein de gezinsdimensie, indien mogelijk, in overweging wordt genomen (hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het koninklijk besluit met betrekking tot de verloven en afwezigheden).