2-384/3

2-384/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

30 MAART 2000


Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten


TEKST AANGENOMEN DOOR HET BUREAU


Art. 23

Artikel 23-7, tweede lid, van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

De voorzitter van de Senaat kan beslissen dat van de commissievergaderingen die hij bepaalt, een integraal verslag wordt opgemaakt.

Art. 35

Artikel 35-2 van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

2. De namen van hen die hebben verzocht hun afwezigheid in de plenaire vergadering te verontschuldigen, worden vermeld in de Handelingen met opgave van de redenen van verhindering.

Art. 37

Artikel 37 van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

Art. 37. 1. De debatten worden weergegeven in de Handelingen, in extenso in de taal van de spreker en samengevat in de andere taal.

2. De sprekers kunnen correcties meedelen. Die moeten de dienst Verslaggeving bereiken uiterlijk de tweede werkdag na de vergadering, om 17 uur.

Na het verstrijken van deze termijn worden de sprekers geacht in te stemmen met de tekst die door de dienst Verslaggeving is uitgeschreven en gereviseerd.

Art. 51

Artikel 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat wordt vervangen als volgt :

De voorzitter kan uit de Handelingen de woorden doen schrappen die strijdig zijn met de orde of die zijn uitgesproken door een lid dat niet aan het woord was of dat blijft spreken nadat de voorzitter hem het woord heeft ontnomen.