Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-10

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 257 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 256 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 412).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden met betrekking tot de ter beschikking gestelde middelen in de begroting 2000.

In de lijn van de begroting 1999 werd in de begroting 2000 in het totaal 199,6 miljoen frank ingeschreven ten bate van maatregelen om de rechten van kinderen in de gezondheidszorg daadwerkelijk te realiseren.

Dit is een lichte toename in vergelijking met 1999 en van beleidswege hoopt men deze trend te kunnen doorzetten.

Sinds enkele jaren wordt een actieve campagne gevoerd ter verbetering van de veiligheid in speeltuinen en pretparken. Binnenkort worden twee ontwerpen van koninklijke besluiten afgewerkt : een besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen en een besluit betreffende de veiligheid van speelterreinen.

Naast de recurrente uitgaven voor controle van speelgoed in ons laboratorium (jaarlijks 2 3 miljoen frank, opgenomen in de globale personeels- en werkingskredieten), wordt in 2000 een bedrag van 2,5 miljoen gereserveerd voor volgende acties :

controles van speeltuinen : 1,0 miljoen;

opstellen van een handboek over de veiligheid van speeltuinen en -toestellen : 1,0 miljoen;

inrichting van een studiedag : 0,5 miljoen.