Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-10

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 256 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vraag :

Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2000 ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

Antwoord : Ik heb het initiatief genomen om in de begroting 2000 een aantal kredieten te verhogen die betrekking hebben op de promotie van het openbaar vervoer en op de verkeersveiligheid. Door middel van deze kredieten kan ik projecten financieren die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de verkeersveiligheid van de kinderen en hun toegangsmogelijkheden tot het openbaar vervoer verhogen.

Bij wijze van illustratie kan ik u melden dat dergelijke kredieten mij in 1999 toegelaten hebben een proefproject te financieren dat tot doel heeft de verkeersveiligheid te verbeteren in vier Brusselse schoolomgevingen en in deze scholen aan mobiliteitsopvoeding te doen. Ook voor 2000 en 2001 werd er een specifiek budget vastgelegd voor de verbetering van de veiligheid rond de scholen van het Brussels Gewest in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het gewest.

Toch vestig ik de aandacht op het feit dat de begroting van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur ons 370 miljoen frank toegekend heeft voor de tarieffaciliteiten en ik heb deze som eerst en vooral aan het gratis vervoer op het NMBS-net voor kinderen van minder dan 12 jaar willen besteden.

Anderzijds zullen wij steun verlenen aan sensibiliseringsacties voor kinderen over de mobiliteits- en veiligheidsproblemen, in het kader van de Week van de mobiliteit.

Als voorzitster van het BIVV zie ik erop toe dat de vormings- en sensibiliseringscampagnes voor kinderen over de nodige financiŽle en menselijke middelen beschikken.