2-24

2-24

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 20 JANUARI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «haar plannen na de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen» (nr. 2-88)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de uitvoering over de historische rechten tussen België en Groot-Brittannië» (nr. 2-98)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de discriminatie tegenover de mannen voor de behandeling van botontkalking» (nr. 2-87)
Mondelinge vraag van de heer Jan Remans aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners» (nr. 2-94)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de productie van platen van vervuild hout» (nr. 2-91)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om afschriften van documenten te bezorgen aan mensen zonder papieren die een aanvraag tot regularisatie indienen» (nr. 2-89)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de regularisatieprocedure» (nr. 2-99)
Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het stemrecht voor de Europese onderdanen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen» (nr. 2-95)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de uitblijvende daling van de internettelefoontarieven» (nr. 2-96)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de eerste minister over «de verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen» (nr. 2-86)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem» (nr. 2-97)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het Federaal Agentschap voor nucleaire veiligheid en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof» (nr. 2-46)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verblijfskaart die de in België wonende onderdanen van de Europese Unie als identiteitsbewijs gebruiken» (nr. 2-47)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan» (nr. 2-48)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (van de heer Wim Verreycken c.s., Stuk. 2-236).
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Stuk 2-241) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Landbouw en Middenstand over «zijn beleidsvisie inzake bescherming van de kustvisserij» (nr. 2-43)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de maatregelen tegen Pakistan, na de vliegtuigkaping waarvan onder meer een Vlaming het slachtoffer was» (nr. 2-45)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over «de vrijlating van generaal Pinochet» (nr. 2-49)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Indiening van wetsontwerpen
Indiening van een ontwerp van bijzondere wet
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Europees Parlement