2-11

2-11

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de besluitvorming rond het Rosetta-plan» (nr. 2-35)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de minister van Justitie over «eventuele gratiemaatregelen naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip» (nr. 2-27)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Justitie over «de wettelijke erkenning van de prostitutie» (nr. 2-30)
Mondelinge vraag van mevrouw Jeannine Leduc aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem» (nr. 2-33)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de humanitaire toestand in Tsjetsjenië en de Belgische handelsmissie in Rusland» (nr. 2-32)
Mondelinge vraag van mevrouw Ingrid van Kessel aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hernieuwing van identiteitskaarten voor personen met de leeftijd van meer dan 80 jaar» (nr. 2-25)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de noodplannen voor de nucleaire installaties» (nr. 2-29)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de Task force die belast is met de uitvoering van het beleid inzake de regularisatie en de verwijdering van vreemdelingen» (nr. 2-34)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem» (nr. 2-28)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het te koop aanbieden van eicellen via Internet» (nr. 2-26)

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-110)

Algemene bespreking

Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-111)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voordracht van kandidaten voor het ambt van Staatsraad bij de Raad van State

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de Raad van State

Stemmingen

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-110)
Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-111)
Moties ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heren Malcorps en Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, gesteld op 28 oktober 1999 in plenaire vergadering

Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het gebruik van alcoholtesters door rijkswacht en politie» (nr. 2-16)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het gebruik van tributyltin als aangroeiwerend middel op scheepsrompen» (nr. 2-12)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «De Post in crisis» (nr. 2-17)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arrest
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen